Autorské práva

Spoločnosť MADWIRE, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92577/B, oddiel Sro prevádzkuje online magazíny Glob.sk a Hashtag.sk. Materiály alebo akékoľvek ich časti zo zdroja SITA nemôžu byť zverejňované, vysielané, spracúvané na ďalšie šírenie, redistribuované a archivované bez výslovného súhlasu SITA. MADWIRE, s.r.o. ako oprávnený zástupca autorov článkov si v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 Autorského zákona vyhradzuje právo udeľovať súhlas na použitie článkov označeným © Glob.