Politika Domáce

Hlasovanie o reforme nemocníc sa presúva. Navrhla to Kalavská

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – O tom, či sa legislatívny návrh na stratifikáciu nemocníc dostane do druhého čítania, poslanci rozhodnú až na nasledujúcej parlamentnej schôdzi. Pred pondelkovým hlasovaním to v pléne oznámil predseda parlamentu Andrej Danko. Ide o novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

 

Zmyslom Zdravej zmeny je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych alebo operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Rezort chce novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc (lokálna, regionálna, národná, špecializované a kompetenčné centrá) so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov. V súčasnej platnej právnej úprave si zdravotná poisťovňa stanovovala kritéria pre uzatvorenie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, teda určovala váhy pre materiálno-technické vybavenie a indikátory kvality. Ministerstvo navrhuje, že indikátory kvality budú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným rezortom.

Ani téma očkovania nie je uzavretá

Až na ďalšej schôdzi budú poslanci hlasovať aj o definitívnom schválení návrhu novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia. Do predškolského zariadenia bude podľa tejto novely možné od začiatku budúceho roka prijať len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne, alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Kolektívne zariadenie podľa rezortu zdravotníctva vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. „Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu,“ zdôvodňuje rezort zdravotníctva. Nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu sa však už po novom nebude posudzovať ako priestupok.

Zdroj: pixabay.com

Zákazníkom reštaurácií novela zákona umožní vstup do reštaurácie so spoločenským zvieraťom, napríklad psom a mačkou, ak to povolí prevádzkovateľ tohto zariadenia. „Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania zároveň zabezpečí označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy, aby sa spotrebitelia mohli rozhodnúť, či navštívia takúto prevádzku,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy však podľa rezortu nesmie znížiť, resp. ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov.

Tí, ktorí pomáhajú, si zrejme polepšia

Do tretice sa na nasledujúcu schôdzu presunulo aj hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Novelou zákona sa má posilniť postavenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti rozšírením verejnej minimálnej siete, resp. vytvorením optimálnej siete podľa odhadovaného počtu osôb v potrebe ošetrovateľskej starostlivosti a v potrebe paliatívnej starostlivosti. Pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa má rozšíriť o kontrolu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Rezort zdravotníctva tiež definuje následnú ústavnú zdravotnú starostlivosť, najmä v nemocniciach.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Zmenami v zákone o sociálnom poistení sa má ošetrovné rozšíriť aj na prípady ošetrovania blízkej osoby. Ošetrovné má dosiahnuť 55 percent z hrubej mzdy počas troch mesiacov. „Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje chronicky chorému blízkemu starostlivosť a tým pádom počas tohto obdobia nemôže chodiť do zamestnania,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Zároveň sa navrhuje predĺžiť obdobie poskytovania tzv. krátkodobého ošetrovného, a to z 10 na 14 dní, čo podľa ministerstva zohľadňuje súčasné potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.