Domáce

Kandidátka na primátorku Bratislavy Caroline Lišková: program Fungujúca Bratislava

Caroline Lišková

FUNGUJÚCA DOPRAVA A PARKOVANIE PRE BRATISLAVČANOV

Fungujúca doprava v Bratislave znamená zásadne zníženie využívania individuálnej automobilovej dopravy v meste. Technológie 21. storočia zabezpečia moderné a efektívne riadenie osobnej, ale najmä integrovanej verejnej dopravy, čím sa bude eliminovať tvorba kolón a zvýši sa plynulosť dopravy. Je nevyhnutné zvýšiť využívanie prímestskej vlakovej dopravy na území Bratislavy, budovať nové vlakové zastávky, vytvoriť nové prestupné uzly a realizovať predlžovanie električkových tratí do vzdialenejších mestských častí. Uprednostňovanie verejnej dopravy na križovatkách, tvorba a využívanie  prúdov pre autobusy a trolejbusy počas rannej a dopravnej špičky, cenové zvýhodnenie využívania verejnej dopravy zabezpečí podporu využívania tejto formy dopravy pred individuálnou. Je nevyhnutné budovať oddelené a logicky prepojené cyklotrasy. Fungujúca Bratislava je aj jednotná parkovacia politika, ktorá preferuje Bratislavčanov. Okrem vybudovania záchytných parkovísk pri vstupoch do mesta, treba ľudí bez trvalého pobytu v našom hlavnom meste motivovať presadnúť do verejnej dopravy prostredníctvom postupného zavádzania poplatku (mýta) za vstup do centra mesta autom.

EFEKTÍVNE  FUNGOVANIE MESTSKÝCH PODNIKOV

Fungujúca Bratislava znamená aj efektívne hospodáriace mestské podniky, transparentné a ekonomické fungovanie mestských podnikov DPB, OLO a BVS bez podozrení z korupcie.

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Je nevyhnutné riešiť výstavbu nájomných bytov poskytujúcich možnosť bývania Bratislavčanom, ktorí si nedokážu kúpiť byt z vlastných úspor alebo prostredníctvom hypotéky.

PRAVIDLÁ VÝSTAVBY

Je potrebné nastaviť jasné pravidlá výstavby v prospech ľudí, nie developerov. Nie bezhlavú zástavbu. Je nutná aj výšková regulácia budov a nový územný plán. Každý developer, ktorý stavia obytný dom, by mal mať povinnosť zabezpečiť jedno miesto v novovybudovanej škôlke za každý dokončený a predaný byt. Išlo by o škôlky v správe mesta či mestskej časti, nie o súkromné škôlky.

VIAC MESTSKEJ ZELENE, LESOPARKOV A ČISTOTA NA ULICIACH

Bratislava potrebuje v meste viac stromov, kríkov, trávnatých plôch a zachovaných zelených zón pre verejnosť. Je nutné podieľať sa na budovaní mestských parkov a lesoparkov. Stromoradia popri mestských cestách plnia významnú úlohu tlmenia intenzívneho slnečného žiarenia pre vodičov, znižovania prašnosti, hlučnosti a udržiavania vlhkosti prostredia tak pre chodcov, ako i pre cyklistov.