Domáce Politika Top

Kiska podpísal zákony, medzi iným aj o ovzduší a odpadoch

BRATISLAVA – Sedem zákonov podpísal dnes prezident SR Andrej Kiska. Ako agentúru SITA informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia kancelárie hlavy štátu, medzi podpísanými zákonmi sú aj novely zákonov o ovzduší, o odpadoch a o omamných a psychotropných látkach. Hlava štátu ďalej svojím podpisom dnes potvrdila novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov; novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Hlavným cieľom novelizovaného zákona o ovzduší, ktorý schválila národná rada 17. októbra, je zapracovanie pravidiel smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Novela upravuje smogový varovný systém, aby verejnosť bola čo najskôr informovaná o znečistení ovzdušia pri vzniku smogovej situácie. Verejnoprávne médiá od decembra budú musieť informovať ľudí o znečistenom ovzduší. O vzniku smogovej situácie bude informovať Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý im a aj ministerstvu vnútra pošle výstrahu. Rezort vnútra prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady a obce. Medzi iným podľa novely bude Slovenská inšpekcia životného prostredia po novom vypracovávať a vykonávať monitorovací program pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, ako aj pre druhotné palivá. Novelizovaný zákon má tiež upraviť kompetencie obcí pri zriaďovaní nízkoemisných zón. Podľa autora novely – ministerstva životného prostredia – však „zavedenie právnej úpravy o možnosti zriadenia nízkoemisných zón vyžaduje zmenu právnych predpisov v gescii rezortov dopravy a vnútra“.

Národná rada SR schválila už štvrtú novelu zákona o odpadoch 18. októbra. Novela má sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie a pokuty pre tých, ktorí zákon porušujú. Základný princíp odpadovej legislatívy a to, že znečisťovateľ platí, ostáva zachovaný. Novela zabezpečuje odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch ako aj riešenie aktuálnych problémov na trhu. Envirorezort do nej zapracoval požiadavky, ktoré počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch vyplynuli z praxe, a to nielen od ministerstva a štátnej správy, ale aj od podnikateľských subjektov. Novelu podporilo 88 poslancov. MŽP chce nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu a aby tento systém príliš nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov. Očakáva, že zmeny v odpadovom zákone odbremenia asi 2 500 menších podnikateľov a živnostníkov. Medzi hlavné zmeny patrí spresnenie definície výrobcu odpadov tak, aby nevznikali nedorozumenia, zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcov zo strany štátu, zlepšenie autorizačného procesu OZV či spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok autorizácie. Novela tiež rieši problematiku koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov a jasne definuje podmienky ich vzniku a zániku, odstraňuje administratívnu a ekonomickú záťaž zavedením zmien, týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov.

Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach, ktorú parlament prijal 19. októbra rozširuje zoznam psychotropných látok. Novela vyplýva z rozhodnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a zločinnosť (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) prijatých na jej 59. a 60. zasadnutí 18. marca 2016 a 16. marca 2017.