Komentáre a názory Top

Komentár Jána Bazovského: Začína sa šíriť bikesharingový smog

Zdroj: archív Jána Bazovského

Bicykel je unikátna právna kombinácia určenia hmoty a pohybu. Šliapaním do pedálov je vozidlom, keď ho tlačíme slúži ako „jednostopý“ vozík. Pohodený na ceste alebo chodníku vytvára prekážku. Zabudnutý kdekoľvek inde sa stane lacným šrotom.

 

Pohyb cyklistov v mestskej premávke a budovanie cyklotrás by nemalo obmedzovať jazdu motorových vozidiel, znižovať počty jazdných pruhov a keď, tak len vo výnimočných prípadoch a po veľmi, veľmi dôkladnom zvážení všetkých pre a proti. Rovnako veľmi zodpovedne treba regulovať aj zvyšovanie pohybu cyklistov v uliciach hlavného mesta.

Obyvatelia Bratislavy doteraz používali a používajú svoje vlastné bicykle. Má to nesporne svoje výhody. Udržiavajú ich v zodpovedajúcom technickom stave – inak by pri kontrole hrozila pokuta – a mimo prevádzky sú zamknuté v stojanoch, garážach či bytoch. Ale najväčšou výhodou vlastných bicyklov je, že sú vždy poruke.

Aby bola cyklistická preprava ešte viac dostupnejšia potencionálnym záujemcom, rozhodol sa Slovnaft a.s. cez platformu Slovnaft BAjk v niekoľkých bratislavských mestských častiach ponúkať na prepravu bicykle formou zdieľania. Základom tohto bikesharingu sú stojiská s uzamknutými bicyklami – dokovacie stanice. Po registrácii cez aplikáciu a on-line prevode príslušného poplatku klient pomocou mobilného telefónu bicykel odomkne a po uplynutí lehoty ho môže odstaviť do ktorejkoľvek dokovacej stanice vyznačenej na platforme Slovnaft BAjk. Opätovným uzamknutím bicykla systém ukončí časový úsek jeho používania. Poloha bicykla je nepretržite monitorovaná cez GPS.

Od 1. júna začal v ďalšej miestnej časti Bratislavy pôsobiť aj poskytovateľ bikesharingu spoločnosť ANTIK Telecom cez platformu Verejný bicykel. V snahe zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť zdieľaných bicyklov služba nepoužíva dokovacie stanice, ale klient môže nasadnúť na bicykel odstavený najbližšie k jeho polohe a po príchode do cieľa ho môže zanechať kdekoľvek na vhodnom mieste. Registrácia cez aplikáciu je podobná Slovnaft BAjku, avšak s tým rozdielom, že klient po skončení jazdy zamyká bicykel pákou na zadnom kolese sám. Rozdielny je aj spôsob platby založený na zriadení konta klienta, z ktorého sa priebežne strhávajú príslušné poplatky. Aj v tomto prípade je jeho poloha nepretržite monitorovaná cez GPS a aplikácia umožňuje zistiť polohu všetkých odstavených a uzamknutých bicyklov.

Bikesharing je novou formou prepravy osôb a možno aj preto doteraz nemá Slovensko stanovené jasné a zákonné pravidlá na jej používanie. A malo by tak urobiť čo najskôr, lebo už teraz prevádzkovatelia tejto služby porušujú zákon č. 8/2008 o cestnej premávke a to § 6, ods. 1) „Prevádzkovateľ vozidla nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom, nemá pri sebe platné doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe ktorej schopnosť na vedenie vozidla je inak znížená alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná.“

Podľa §-u 2, ods.2, písm. a) zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke „je vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke…“

Nie je to neriešiteľný problém. Možno by stačilo, aby klient pred každým použitím bicykla cez aplikáciu formou čestného vyhlásenia potvrdil, že spĺňa všetky podmienky v uvedenom paragrafe. Takéto prehlásenia sa elektronicky alebo aj foneticky už používajú v bankovníctve. Prevádzkovateľ by sa tak mohol vyhnúť prípadnej sankcii za to, že jeho bicykel použil opitý vodič.

Oveľa zásadnejší problém môže nastať po ukončení jazdy a odstavení vozidla – bicykla. Ten by nemal tvoriť prekážku, lebo podľa §-u 2, ods. 2, písm. r) „je prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.“  Slovnaft BAjk takúto starosť nemá, lebo jeho klient musí po jazde vždy odstaviť zdieľaný bicykel v dokovacej stanici, ktorá ho uzamkne a zabráni ďalšiemu pohybu.

Platforma Verejný bicykel nemá zriadené stabilné odstavné miesta pre svoje bicykle a ani po uzamknutí ich inak nezabezpečila proti následnej manipulácii alebo premiestneniu. V prípade nesprávneho odstavenia bicykla podľa §-u 43, ods. 4, písm. a): „Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste, vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky.“

Úhrada za odstránenie prekážky môže byť pre prevádzkovateľa zanedbateľná. Ale keď mu počas jednej noci odvezú dvadsať bicyklov, dostupnosť služby sa radikálne zníži. Teoreticky by mohla nastať aj situácia, že z ulíc po zásahu policajtov zmiznú za 24 hodín všetky.

Porovnaním obidvoch prevádzkovateľov bikesharingu z pohľadu užívateľov možno uviesť nasledovné fakty:

Slovnaft BAjk má obmedzený počet dokovacích staníc, no ich výhodou je, že sú dostupné na tom istom mieste a klient má vždy bicykel k dispozícii rovnako ako vozidlá taxislužby na pevných stanovištiach. Dokovacie stanice bránia následnej manipulácii s bicyklami, ako aj ich odcudzeniu alebo poškodeniu. Nevytvárajú tak často až nebezpečné prekážky pre vodičov áut alebo chodcov. Prevádzkovateľ môže efektívnejšie vykonávať kontrolu technického stavu a potrebné opravy.

Verejný bicykel sa javí ako operatívnejšia služba, no s potenciálnymi nedostatkami. Dostupnosť služby, okrem bicyklov odstránených kvôli prekážke v cestnej premávke, môže obmedziť aj náhodný zhluk väčšiny z nich len v jednej časti lokality, prípadne na takom mieste, kde bicykel nevyužije žiaden ďalší klient. Z tohto dôvodu je menej spoľahlivejšia. Problematickejšie je aj kontrolovanie technického stavu a prípadné opravy, ktoré podľa zmluvy vykonáva mestská časť. Namiesto pravidelného zvozu roztrúsených bicyklov späť na určené miesta by bolo jednoduchšie postaviť na nich rovno dokovacie stanice.

Tie dokovacie stanice sa javia ako jediné riešenie, lebo pri absencii jasných a rovnakých pravidiel pre prevádzkovateľov zdieľanej dopravy, ako aj disciplíne niektorých obyvateľov hlavného mesta, už teraz vidieť ledabolo pohádzané bicykle, ktoré obmedzujú premávku a pohyb chodcov. 

V niektorých uliciach sa pomaly, ale isto začína šíriť bikesharingový smog.

*Autor je dopravný analytik.