Politika Zahraničné

Maďarsko zadržiavaním azylantov v Röszke porušuje právo Únie, tvrdí Súdny dvor EÚ

Zdroj: pixabay

BRUSEL/LUXEMBURG – Konanie maďarských úradov, ktoré v hraničnej tranzitnej zóne zadržiavajú žiadateľov o azyl, môže predstavovať porušenie právnych predpisov Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok Súdny dvor EÚ.

 

Súdna inštitúcia z Luxemburgu pripomenula, že išlo o naliehavé konanie o prejudiciálnej otázke, týkajúce sa maďarskej právnej úpravy práva na azyl a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.

Súd upozornil, že umiestňovanie žiadateľov o azyl alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú predmetom rozhodnutia o návrate do tranzitnej zóny Röszke na srbsko-maďarských hraniciach, sa musí klasifikovať ako “zadržanie”.

Ak sa po súdnom preskúmaní zákonnosti takéhoto zadržania zistí, že dotknuté osoby boli zadržané bez platného dôvodu, súd, ktorý koná v tejto veci, ich musí bezodkladne prepustiť.

V tomto prípade ide o prípad afganských a iránskych štátnych príslušníkov, ktorí prišli do Maďarska cez Srbsko a podali žiadosti o azyl z tranzitnej zóny Röszke na srbsko-maďarských hraniciach.

Podľa maďarského práva boli tieto žiadosti zamietnuté ako neprípustné a boli prijaté rozhodnutia o ich návrate do Srbska. Srbsko readmisiu dotknutých osôb na svoje územie odmietlo z dôvodu, že neboli splnené podmienky stanovené v Dohode o readmisii uzavretej s Európskou úniou.

Po rozhodnutí Srbska maďarské orgány nepreskúmali podstatu uvedených žiadostí, ale zmenili krajinu určenia uvedenú v pôvodných rozhodnutiach o návrate osoby a nahradili ju krajinou pôvodu dotknutých osôb.

Azylanti podali námietky proti zmeneným a doplneným rozhodnutiam, ktoré boli zamietnuté. Žalobcovia podali na maďarskom súde žalobu o neplatnosti rozhodnutí o zamietnutí svojich námietok proti zmeneným a doplneným azylovým rozhodnutiam i žalobu o vydaní príkazu azylovému orgánu na vykonanie nového azylového konania.

Podali tiež žaloby na nečinnosť vo veci svojho zadržania a zadržiavania v tranzitnej zóne Röszke, kde sa aj momentálne nachádzajú.

Súdny dvor preskúmal situáciu dotknutých osôb v tranzitnom pásme Röszke vo svetle pravidiel upravujúcich tak zadržiavanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako aj situáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území.

Súd rozhodol, že zadržanie dotknutých osôb v tranzitnej zóne sa musí považovať za zadržiavacie opatrenie. Pojem “zadržanie” má podľa súdu rovnaký význam ako odňatie slobody, a nie iba obmedzenie slobody pohybu dotknutej osoby, lebo ju izoluje od zvyšku populácie tým, že sa od nej vyžaduje, aby zostala trvalo v obmedzenom a uzavretom priestore.

Podľa Súdneho dvora EÚ podmienky prevládajúce v tranzitnom pásme Röszke znamenajú pozbavenie osobnej slobody. Dotknuté osoby nemôžu túto oblasť legálne a slobodne opustiť. Nemôžu vstúpiť do Srbska, pretože takýto pokus by srbské orgány považovali za nezákonný a  vystavili by ich sankciám. Pri vstupe do Maďarska by stratili akúkoľvek šancu na získanie štatútu utečenca v tejto krajine.