Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika

Na pomoc azylantom pôjde viac ako milión eur. Časť je hradená zo štátneho rozpočtu

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Viac než 1,6 milióna eur pôjde na projekty zamerané na podporu žiadateľov o azyl. Ako sa ďalej uvádza v zmluvách zverejnených na Centrálnom registri zmlúv, sumu 1 189 773 eur dostane prostredníctvom ministerstva vnútra Slovenská humanitná rada na projekt „Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III“. Zo spomenutej sumy má byť 75 percent poskytnutých zo zdrojov európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, zvyšok je hradený zo štátneho rozpočtu.

 

Projekt je podľa jeho autorov predovšetkým zameraný na zabezpečenie komplexnej starostlivosti a doplnkovej pomoci pre žiadateľov o azyl na celom Slovensku prostredníctvom poskytovania doplnkových služieb nad rámec štandardne poskytovaných služieb, ktorý zabezpečuje štát.

„Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby evidované v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra SR (MÚ MV SR), avšak špecifická pozornosť bude venovaná potrebám zraniteľných skupín osôb, ako napríklad osobám so zdravotným postihnutím, obetiam obchodovania s ľuďmi, tehotným ženám, slobodným rodičom s maloletými deťmi, traumatizovaným osobám, týraným osobám, obetiam násilia, psychicky chorým osobám, starým ľuďom, neplnoletým deťom a podobne. Projekt je zameraný aj na zabezpečenie dôstojných životných podmienok žiadateľov o azyl evidovaných vo všetkých zariadeniach MÚ MV SR,“ uvádza sa v zmluve.

Projekt počíta napríklad s psychologickým poradenstvom, sociálnym poradenstvom, aktivitami na trávenie voľného času, vzdelávaním (vrátane zabezpečenia povinnej školskej dochádzky detí alebo výučby slovenčiny) alebo právnym zastupovaním. Tieto služby majú byť podľa zmluvy žiadateľom poskytované v období od januára 2020 do decembra 2021.

Čiastku 466 989 eur zase Slovenská humanitná rada získala na projekt KOMPAS III. Rovnako 75 percent sumy má byť v tomto prípade uhradených z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Úlohou spomenutého projektu je zabezpečenie dôstojných životných podmienok osôb umiestnených v špecializovaných zariadeniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ÚHCP P PZ MV SR).

Projekt počíta napríklad s psychologickým poradenstvom, sociálnym poradenstvom, aktivitami na trávenie voľného času, vzdelávaním alebo právnym zastupovaním. Zdroj: pixabay.com

„Všetky navrhované aktivity projektu prispievajú k zabezpečeniu adekvátnych a primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Medveďove a Sečovciach a prispievajú k efektívnemu procesu návratu týchto osôb. Potreby štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v ÚPZC budú zabezpečované poskytovaním základných, doplnkových a podporných služieb pre osoby umiestnené v týchto zariadeniach. Aktivity projektu sú zamerané na všetky osoby umiestnené v týchto zariadeniach, avšak so špeciálnym zameraním sa na zraniteľné skupiny osôb, ktorým bude venovaná špeciálna pozornosť a zabezpečený osobitný prístup,” uvádza sa v zmluve.

V rámci projektu sú zahrnuté aktivity ako sociálne a psychologické poradenstvo, tlmočenie a prekladateľstvo, vzdelávanie alebo doplnková zdravotná starostlivosť. Aktivity majú byť pre osoby umiestnené v ÚPZC poskytované v období od januára 2020 do decembra 2021.

Slovenská humanitná rada sa definuje ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. „Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje,“ uvádza sa na internetovej stránke organizácie.

SHR pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 168 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celého Slovenska. Združené organizácie rada podporuje v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy.