Politika Domáce

NKÚ informoval najvyšších ústavných činiteľov o výsledkoch kontrol. Týkali sa aj využívania elektronického zdravotníctva

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík informoval troch najvyšších ústavných činiteľov o výsledkoch kontrol, ktoré ukončili v prvých mesiacoch roku 2019. Ako informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík, kontrolóri NKÚ pre externú kontrolu ukončili 13 kontrolných akcií v 155 subjektoch. Kontroly sa týkali napríklad funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva, regulácie v elektroenergetike, efektívnosti triedenia odpadu, hospodárenia štátnych podnikov, opatrení na ochranu pred povodňami, kompy na Dunaji či informačného systému dátového centra pre mestá a obce, a verejného osvetlenia.

Na základe doručených podnetov skontroloval NKÚ vecné a finančné plnenie zmlúv v Úrade jadrového dozoru SR a zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji. Úrad preveril taktiež hospodárenie spoločnosti BIONT, a. s., ako aj hospodárenie štátnych, mestských a obecných lesov, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu. Podľa predsedu úradu Karola Mitríka je informovanie o zistených nedostatkoch, ale tiež o príkladoch dobrej praxe, cestou, ktorá núti kontrolované subjekty prijímať opatrenia, a môžu tak vďaka externej kontrole prispievať k lepšej správe veci verejných.

Jednou z prioritných oblastí kontrol NKÚ je životné prostredie. Pri kontrole opatrení na ochranu pred povodňami si podľa NKÚ štát neplní úlohu najmä v tom, že nedostatočne financuje opravu a údržbu vodných stavieb, ktoré sú kľúčové pri zmierňovaní následkov povodní a tiež sa nedostatočne venuje výzvam do budúcnosti v súvislosti s klimatickými zmenami. Pri prierezovej kontrole zabezpečenia služieb kompy medzi obcami Vojka a Kyselica na juhu Slovenska kontrolóri poukázali na viaceré nedostatky v činnosti orgánov štátneho podniku Vodohospodárska výstavba aj na ich netransparentné rozhodovanie. Pri uzatváraní zmluvy o službách kompy došlo podľa kontrolórov k viacerým pochybeniam, zmluva je pre štát nevýhodná a otázkou je tiež bezplatná prevádzka kompy zo strany štátneho podniku.

Nedostatky vo fungovaní štátnych organizácií

Kontrolóri NKÚ v závere minulého roka identifikovali nedostatky aj vo fungovaní iných štátnych organizácií ako Úrad jadrového dozoru či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a tiež v štátnej akciovej spoločnosti BIONT. Kontrolný úrad sa tiež pozrel na fungovanie samospráv, kde preveril efektívnosť triedeného zberu odpadu a hľadal príklady dobrej praxe pri zabezpečení verejného osvetlenia. Na základe výsledkov kontroly v 37 mestách a obciach v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zadefinoval optimálny postup riešenia modernizácie verejného osvetlenia. Samospráv sa dotýka tiež elektronizácia verejných služieb. V tejto súvislosti po kontrole Informačného systému DCOM kontrolóri konštatujú, že výzvou ostáva povinné zapojenie všetkých samospráv do tohto projektu.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík každý štvrťrok informuje troch najvyšších ústavných činiteľov o zisteniach kontrolórov v záujme toho, aby ústavní činitelia vedeli využívať aktuálne informácie, ktoré kontrolóri získali v teréne. Zistenia národnej autority pre oblasť externej kontroly si totiž často vyžadujú nielen odstránenie nedostatkov u kontrolovaného subjektu, ale aj systémové legislatívne zmeny, ktoré môže vykonať vláda či parlament.