Podpísaním nevýhodnej zmluvy môže prísť Slovenský rybársky zväz o milióny eur

BRATISLAVA – Slovenský rybársky zväz (SRZ) predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá peniaze za predaj a v zmysle zmluvy ich zrejme ani tak skoro mať nebude.

Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja (TSK), Prezídium SRZ i Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatutárov SRZ, ktorí mali podpísať nevýhodnú kúpno-predajnú zmluvu bez súhlasu Rady SRZ. Osem funkcionárov rybárskych organizácií z TSK vrátane piatich predsedov podalo 27. mája oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu na Krajskú prokuratúru v Žiline.

Podľa viceprezidenta SRZ za TSK Jozefa Lauša podpísali štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš – pozn.) 23. novembra minulého roku (deň pred volebným Snemom SRZ) zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.

„Zmluva zaväzuje SRZ k množstvu právnych úkonov a odďaľuje zaplatenie pohľadávky až do roku 2022, na čo kompetentní nemali mandát. Návrh zmluvy nebol predložený členom Rady SRZ ani Prezídia SRZ k nahliadnutiu a pripomienkovaniu, čím boli porušené Stanovy SRZ. Znenie tak vážneho dokumentu za 3,4 milióna eur malo byť schválené minimálne prezídiom alebo radou,“ skonštatoval Lauš s tým, že v kúpno-predajnej zmluve bol na rozdiel od zmluvy o budúcej zmluve doplnený bod, zaväzujúci SRZ predložiť 102 rôznych dokladov.

Lauš podal podnet na Kontrolnú komisiu SRZ a následne sa na mimoriadnom zasadnutí stretlo Prezídium SRZ (viceprezidenti rybárskeho zväzu za všetky slovenské kraje). „Kontrolná komisia zistila, že majetok bol prevedený, peniaze na účte nie sú, že zmluva bola spracovaná a podpísaná nevýhodne pre SRZ, a že v nej neboli žiadne poistky vo forme možnosti vypovedať ju, ale len veľké záväzky pre SRZ. Prezídium prijalo uznesenie, že 15. júna sa bude konať mimoriadne zasadnutie Rady SRZ. Na ňom sa budú schvaľovať kroky tak, aby nedošlo k ďalším, ešte vyšším škodám pre Slovenský rybársky zväz,“ doplnil Lauš.

Ako informoval tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor, kúpno-predajnú zmluvu podpisoval spolu s bývalým prezidentom SRZ Rudolfom Borošom vo viere, že je totožná so zmluvou o budúcej zmluve. Že tomu tak nie je a že je pre SRZ nevýhodná, sa dozvedel až takmer po dvoch mesiacoch od jej podpísania.

„Keďže som mal dôveru v bývalého prezidenta SRZ a mal som ešte mnoho ďalších povinností, čo sa týka príprav snemu, pristúpil som k podpísaniu kúpnej zmluvy, pričom som v danom momente bol presvedčený, že kúpna zmluva je v znení, v akom bola dohodnutá. O zmenách som sa dozvedel až začiatkom roka 2019. Po tomto zistení som si bol vedomý toho, že kúpna zmluva je jednostranná a v neprospech SRZ. Načasovane podpisu v čase tesne pred konaním snemu nebolo dobrým konaním, keďže som bol v časovej tiesni. Okamžite som situáciu začal riešiť, mal som niekoľko rokovaní s daňovou poradkyňou, advokátom i organizačno-právnym referentom sekretariátu Rady SRZ, a samozrejme, so zástupcami spoločnosti MW Solutions. Robíme všetky potrebné právne kroky pre ochranu majetku SRZ,“ uviedol Javor.

Ako dodal, z jeho strany nešlo o úmysel poškodiť SRZ, či obrať ho o značné množstvo finančných prostriedkov. „Konal som v dobrej viere a na základe odporúčania bývalého prezidenta SRZ. Nie som si vedomý porušenia Stanov SRZ. Odpredaj výrobného strediska bol schválený Radou SRZ, pričom uzatváranie zmlúv je v kompetencii štatutárnych zástupcov SRZ a nie je dané žiadnym ustanovením, že by malo byť znenie zmlúv predkladané na schválenie Prezídiu Rady SRZ alebo Rade SRZ,“ doplnil Javor.

Ako povedal exprezident SRZ Rudolf Boroš, tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor klame. Text kúpno-predajnej zmluvy poznal už pri jej podpise a vedel aj o zmenách v jej znení v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve.

„Vo svojich vyjadreniach si tajomník Rady SR jednoznačne vymýšľa, zavádza a klame. Nemôže hovoriť o časovej tiesni, keď to celé naplánoval on. On mi volal, aby som do Žiliny prišiel o deň skôr pred Snemom SRZ, že je všetko pripravené a že ideme podpísať zmluvu. Zmluva nebola podpísaná na základe môjho odporúčania. A zmluvu konzultoval so svojou právničkou, on má k dispozícii právne oddelenie. On mi emailom posielal podmienky zmluvy, aby som sa k tomu vyjadril. Povedal som mu, že niektoré body sú tam navyše,“ zdôraznil Boroš s tým, že všetko môže doložiť vzájomnou emailovou komunikáciou.

Rybné hospodárstvo v Považskej Bystrici bolo rybochovným zariadením Rady SRZ určeným na dodávku násad pstruha pre slovenské rybárske organizácie. Areál tvorí 39.000 štvorcových metrov vodných plôch, 6000 štvorcových metrov trvalých trávnych porastov a 600 štvorcových metrov zastavaných plôch. Súčasťou strediska sú aj nehnuteľnosti – budova expedície rýb a hospodárska budova.

Viac o téme: milióny, Považská bystrica, Slovensko, Slovenský rybársky zväz, zmluva

Súvisiace články