Politika Spoločnosť Koronavírus Domáce

Práva a povinnosti dlžníkov a veriteľov zostávajú zachované, pripomína Slovenská komora exekútorov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Práva a povinnosti dlžníkov a veriteľov zostávajú zachované, pripomína Slovenská komora exekútorov (SKE) v súvislosti s opatreniami v justícii pre situáciu vo veci šírenia nového koronavírusu. Exekúcie ako také sa neprerušujú, pozastavené sú iba niektoré lehoty. TASR o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

SKE pripomína občanom, že exekúcie sa neprerušujú vzhľadom na účinnosť novely, ktorá pozastavila niektoré lehoty aj v exekučnom konaní. Prerušujú sa tak lehoty na podanie námietok proti exekúcii, ktorá začala pred 31. marcom 2017, po 1. apríli 2017, ako aj na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie. Prerušuje sa tiež plynutie lehoty na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie.

Všetky lehoty vo vyššie uvedených prípadoch, ktoré začali plynúť pred dňom účinnosti zákona sa až do 30. apríla prerušujú. Od 1. mája tak začínajú lehoty opäť plynúť, a to dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. “Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. mája začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. mája,” vysvetlil prezident SKE Miroslav Paller.

Niektoré úkony sú pozastavené

Okrem prerušenia lehôt sú exekútori povinný do 30. apríla upustiť od vykonávania akejkoľvek dražby majetku či už ide o nehnuteľnosti, hnuteľné veci, alebo obchodné podiely. To zahŕňa aj exekúciu predajom nehnuteľnosti ani žiadne úkony smerujúce k jej dražbe.

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom režime. Po predchádzajúcej elektronickej konzultácii tak prijmú občana iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad a nedajú sa vybaviť na diaľku. Podmienkou je prísne dodržanie hygienických pravidiel. “Občan i zamestnanec úradu sú povinní chrániť si tváre rúškom, ruky jednorazovými rukavicami a exekútorský úrad vykoná po návšteve dezinfekciu priestorov,” uviedol Paller.