Politika Spoločnosť Domáce

Prečo zverejnili medializované informácie? Správa štátnych hmotných rezerv žiada vysvetlenie

ilustračné foto Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR požiadala listom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o vysvetlenie zverejnenia medializovaných informácií. Médiá o tom informovala SŠHR v stredu. Zverejnené informácie považuje správa za nekorektné, neúplné a nesúladné s objektívnou skutočnosťou.

 

 

„Vzhľadom k tomu, že odmietame riešiť túto vec prostredníctvom médií, budeme verejnosť informovať až po vyjadrení ÚVO,“ dodala SŠHR.

V stredu médiá ÚVO informoval o tom, že SŠHR pri nákupe zdravotníckych pomôcok za vyše 12 miliónov eur, ktoré mala dodať spoločnosť Lacorp, postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Hoci štátne rezervy mali právo vzhľadom na mimoriadnu situáciu využiť priame rokovacie konanie, ÚVO tvrdí, že nepostupovali v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania, a to najmä princípom transparentnosti, princípom rovnakého zaobchádzania a princípom hospodárnosti a efektívnosti.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák uviedol, že Úrad pre verejné obstarávanie si stojí za svojimi preukázanými a zverejnenými zisteniami, ktoré sú obsiahnuté v právoplatnom rozhodnutí úradu.

“Úrad dnes informoval o zisteniach, ktoré sú obsiahnuté a zverejnené v právoplatnom rozhodnutí úradu. Dovoľte mi zdôrazniť, že kontrolovaný vo vyjadrení k výzve na zistenia úradu uviedol, že jeho súhlas so zistenými skutočnosťami v zmysle výzvy úradu je absolútny, bez výhrad, že so všetkými zistenými skutočnosťami súhlasí v plnom rozsahu a že žiada o zníženie pokuty o polovicu. SŠHR bola tiež vo výzve upozornená, že súhlas musí byť absolútny, bez výhrad a musí byť udelený vo vzťahu k zisteným skutočnostiam k pokute a jej výške. Zistená skutočnosť hovorí aj o porušení princípu hospodárnosti, s čím kontrolovaný vyslovil súhlas. O motívoch SŠHR vo vzťahu k medializácii zistení o porušení zákona o verejnom obstarávaní nebudem špekulovať,” povedal Hlivák. Dodal, že zastupuje nezávislý kontrolný orgán, ktorý v dohľade nad ďalšími nákupmi SŠHR pokračuje.