Spoločnosť Koronavírus Domáce

Prezidentka súhlasí, aby sa štátnice a skúšky mohli konať cez videokonferenciu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Žiakov základných škôl bude možné hodnotiť aj slovne. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o vysokých školách.  

 

Za verejnú časť štátnych a iných akademických skúšok či obhajoby kandidátskych prác bude možné považovať aj prípady, pri ktorých vysoká škola zabezpečí ich verejný prenos. Rovnako to bude aj pri zasadnutiach akademických senátov či školských samospráv.

Funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv sa predĺži až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ak nie je technicky možné zabezpečiť voľbu nových členov. Právna úprava tak reaguje aj na technicko-organizačné problémy súvisiace s možným predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu, ale aj kreovaním školských orgánov v období krízovej situácie.

Prospech žiakov základných škôl bude možné hodnotiť aj slovne. Školy si budú môcť zvoliť z viacerých možností, ako pristúpiť k hodnoteniu žiakov a oceniť ich pokrok formou slovného komentára. Žiak hodnotený slovne podľa novely prospel, ak v povinných vyučovacích predmetoch splnil kritériá hodnotenia určené základnou školou.

Novela zároveň hovorí, že ak nebude možné žiaka za prvý polrok vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne, tak riaditeľ školy určí náhradný termín. Najneskôr však do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Právnou úpravou sa legitimizuje uskutočňovanie dennej formy štúdia aj dištančne.

Školy budú mať navyše možnosť použiť príspevok na záujmové vzdelávanie aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode pre štvrtákov môžu využiť až do konca roka 2020.