Politika Domáce

Pri odvolaní komisára pre deti platia nové pravidlá. Novela nadobudla účinnosť

Ilustračná foto. Zdroj: Kancelária NR SR

BRATISLAVA – Pri odvolávaní komisára pre deti a tiež komisára pre osoby so zdravotným postihnutím platia nové pravidlá. Po novom ich je možné odvolať aj v prípade porušovania zákona či medzinárodných zmlúv. Účinnosť nadobudla novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Možnosť odvolať komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má Národná rada (NR) SR po novom vtedy, ak nevykonávajú funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov alebo ak porušujú zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná. Porušovanie zákonov alebo medzinárodných zmlúv by malo mať súvis s výkonom funkcie komisára. Rovnako môže NR SR komisára odvolať aj vtedy, ak “koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára”.

Návrh príslušného parlamentného výboru na odvolanie komisára musí byť podľa novej legislatívy odôvodnený, aby rozhodnutie o odvolaní komisára nebolo svojvoľné a aby ho bolo možné preskúmať prostredníctvom ústavnej sťažnosti. Pred rozhodnutím výboru o návrhu na odvolanie má komisár možnosť vyjadriť sa na schôdzi výboru. Takisto sa bude môcť vyjadriť aj na schôdzi NR SR, a to pred rozhodnutím parlamentu o návrhu na jeho odvolanie.

Právna úprava tiež stanovuje prísnejšie podmienky preukazovania bezúhonnosti kandidátov na komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to podobne, ako je to pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Spôsob preukazovania bezúhonnosti sa má robiť prostredníctvom odpisu registra trestov.