Rezort školstva podporuje digitálnu transformáciu vzdelávania a škôl

BRATISLAVA – Digitálna škola nemusí byť len vzdialený pojem. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje prostredníctvom Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie digitálnu transformáciu vzdelávania a škôl. Zapojiť sa môže 400 základných a stredných škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

 

V rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie majú školy možnosť zapojiť svojich riaditeľov a digitálnych koordinátorov do vzdelávania. Pokiaľ škola nemá digitálneho koordinátora, môže si ho určiť. “Vnímame potrebu podpory vzdelávania v tejto oblasti. Našou ambíciou je, aby tí, ktorí sa zapoja do projektu a následného vzdelávania, mohli pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov, ktoré povedú k digitalizácii. Tá je totiž nevyhnutnou podmienkou skvalitnenia vzdelávania žiakov a rozvíjania ich zručností,” ozrejmila generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Katarína Kalašová.

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorí sa zapoja do vzdelávania, získajú prehľad o znakoch digitálnej školy ako komunity aktérov, aj ako vzdelávacieho prostredia, o digitálnych kompetenciách žiakov a učiteľov, ktoré sa v digitálnej škole majú rozvíjať. Zároveň dokážu sformulovať víziu a plán transformácie vlastnej školy na digitálnu školu. Taktiež budú mať prehľad v digitálnych technológiách pre realizáciu synchrónnej a asynchrónnej hybridnej a dištančnej výučby a pre podporu vyučovania založeného na konštruktivizme. Výstupom vzdelávania bude aj poznanie väzieb medzi pedagogickými postupmi a výučbovým prostredím. Dôležitá, vzhľadom na aktuálnu situáciu, je podľa rezortu školstva tiež pripravenosť na riešenie krízových situácií, ktoré obmedzujú prezenčnú výučbu.

Viac o téme: digitálna transformácia, dištančná výučba, IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, krízová situácia, ministerstvo školstva, národný projekt, rezort školstva, školy, stredné školy, učitelia, vzdelávanie, základné školy, žiaci

Súvisiace články