Domáce

Slováci polícii stále neveria. Opozícia tvrdí, že to vie zmeniť

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Dôvera občanov smerom k polícii je v súčasnej dobe nízka. Zhodujú sa na tom viaceré opozičné politické subjekty. Vo svojich programoch pritom konštatujú, že medzi dôvody nedôvery patria predovšetkým nedostatočné výsledky pri vyšetrovaní citlivých káuz. Zároveň tiež strany deklarujú potrebu kvalitného personálneho obsadenia vedúcich funkcií.

 

Strana Za ľudí v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zmeniť legislatívu upravujúcu výber a odvolávanie prezidenta Policajného zboru (PZ) SR tak, aby bola eliminovaná jeho politická závislosť a otvoril sa priestor pre najkvalitnejších kandidátov. „Umožníme uchádzať sa o funkciu policajného prezidenta aj kandidátom, ktorí nie sú príslušníkmi PZ SR pri splnení odborných predpokladov,” konštatuje v programe strana s tým, že jasné kvalifikačné kritériá na riadiace funkcie je potrebné aplikovať aj na krajskej a okresnej úrovni vrátane preverenia majetkových pomerov, prísnejších bezpečnostných previerok a kontroly konfliktu záujmov. Strana v programe tiež hovorí o zriadení centrálneho úradu pre výber a výcvik príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorý bude zabezpečovať výber uchádzačov aj výcvikovú a metodicko-vzdelávaciu činnosť. „Eliminujeme tak miestne väzby a zjednotíme systém a metodiku policajného vzdelávania,” konštatuje strana s tým, že má tiež v úmysle zreformovať policajné vzdelávanie s dôrazom na kontinuitu, špecializáciu jednotlivých policajných zložiek alebo zohľadnenie praktických potrieb, funkčného zaradenia, kariérneho a platového ohodnotenia v závislosti od úrovne vzdelania.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vo svojom programe zdôrazňuje, že kandidát na šéfa polície by mal byť schopný vedieť zdokladovať svoj majetok ako aj majetok osôb, ktoré s nim žijú v jednej domácnosti, pričom v tejto súvislosti chcú zohľadňovať aj pôžičky a pasíva. „Navrhneme, aby prezident PZ a ďalší jeho vrcholoví predstavitelia boli pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu (tzv. detektoru lži) nezaujatým a nezávislým orgánom podobne ako pri prijímaní do špecializovaných útvarov v polícii a tajných službách. Následne by takéto vyšetrenie museli absolvovať minimálne raz ročne. Vrcholoví predstavitelia PZ musia okrem mať odbornosti aj vysoký morálny kredit. S výsledkami skríningu sa následne oboznámi Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť,” navrhuje hnutie. Zamerať sa tiež chce na zavedenie transparentného a predvídateľného kariérneho rastu policajtov. „Zachováme doterajšie sociálne zabezpečenie príslušníkov ozbrojených síl a záchranných zložiek,” uvádza hnutie. Hnutie takisto navrhuje zlepšiť technickú vybavenosť policajtov nákupom modernej spravodajskej techniky. „Umožníme jej využitie v trestnom konaní, aby bola polícia vždy o krok dopredu pred zločincami,” deklaruje.

Transparentnosť aj audit

Koalícia Progresívne Slovensko (PS)/Spolu takisto presadzuje zmenu výberu šéfa polície. Uplatniť chcú pritom zásadu „je jasné, kto menuje a na základe čoho“. „Uchádzačov a uchádzačky bude na základe podkladov a verejného vypočutia hodnotiť komisia zložená z členov a členiek za kanceláriu prezidenta či prezidentky SR, verejného ochrancu či ochrankyne práv, poradného orgánu vlády v oblasti mimovládnych organizácií, ministerstva vnútra a policajnej komunity. Do výberu sa budú môcť prihlásiť policajti a policajtky mimo aktívnej služby,” konštatuje koaličný dvojblok. Odvolávanie prezidenta či prezidentky policajného zboru z funkcie bude podľa PS/Spolu v kompetencii ministra či ministerky vnútra. „Odvolaní budú môcť byť iba z dôvodov uvedených v zákone na základe odôvodneného návrhu. Návrh na odvolanie bude môcť podať aj verejný ochranca či ochrankyňa práv a prezident či prezidentka SR,” uvádza sa v programe. Dvojkoalícia tiež navrhuje odčlenenie policajnej inšpekcie od Ministerstva vnútra SR a zriadenie Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. „Presadzujeme vytvorenie procesne nezávislej samostatnej generálnej inšpekcie bezpečnostných zložiek, ktorá bude kompetentná vyšetrovať podozrenia zo zneužívania právomocí, nezákonného postupu a trestnej činnosti všetkých príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu,” uvádza sa v programe

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v súvislosti s fungovaním polície navrhuje vykonanie hĺbkového auditu vývoja bezpečnostnej situácie za posledných 10 rokov s cieľom zistiť druhovú skladbu a počet spáchaných trestných činov či priestupkov a latentnej kriminality podľa územného delenia. „Zistenému stavu následne prispôsobíme systematizáciu a personálne zloženie príslušných útvarov PZ podľa jednotlivých služieb,” uvádza strana. Vo svojich prioritách tiež navrhuje hodnotiaci systém policajtov, kde podľa nich veľkú časť tvorí kvantita, tzv. čiarkový systém, rozšíriť aj o kvalitatívne hodnotiace kritériá, akými sú úspešnosť, zákonnosť a rýchlosť konania. „Pre každú službu PZ vypracujeme hodnotiace kritériá charakteristické pre konkrétny výkon. Po pilotnom testovaní uvedieme zmeny v hodnotiacom systéme do praxe,” uvádzajú liberáli. Navrhujú tiež zrušenie plánovania výšky vybratých pokút od vodičov za dopravné priestupky a hodnotenie policajtov podľa sumy nimi udelených pokút. „Toto opatrenie bude koordinované s ministerstvom financií v súvislosti s plánovaním príjmov štátneho rozpočtu,” uvádza SaS.

Očistenie vnútra

Hnutie Sme rodina v súvislosti s bezpečnostnými zložkami štátu kladie dôraz na nominovanie odborne a morálne spôsobilých ľudí do vedúcich funkcií. „Títo nominanti súčasne musia rešpektovať vôľu ľudí vo voľbách a bezpečnostné priority, ktorých riešenie považujú občania Slovenskej republiky v aktuálnom období za najdôležitejšie. Nominanti budúcej vlády v bezpečnostných zložkách musia byť odolní proti lobistickým a mediálnym tlakom a tlakom z rôznych nadnárodných štruktúr; musia sa venovať iba realizácii bezpečnostných priorít občanov potvrdených voľbami,” uvádza hnutie. Zároveň zdôrazňuje, že najdôležitejšou bezpečnostnou prioritou štátu je boj proti korupcii, finančnej a ekonomickej kriminalite, teda kriminalite „bielych golierov“. „Dôveru občanov vo voľbách preto pretavíme do nominovania takých ľudí do bezpečnostných zložiek štátu, ktorí budú považovať boj proti rozkrádaniu štátu za svoju absolútnu prioritu,” uvádza Sme rodina.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo svojom programe deklaruje zámer prijať personálne opatrenia na očistenie polície od jednotlivcov, u ktorých sú dôvodné podozrenia zo zneužívania postavenia a služobného zaradenia. „Zavedieme systém ochrany policajtov pri objasňovaní trestnej činnosti proti zásahom a ovplyvňovaniu nadriadenými,” uvádza hnutie. Takisto sa zaväzuje podporovať špecializované útvary polície pri odhaľovaní a dôslednom vyšetrovaní korupcie, najmä ich doplňovaním kvalitnými špecialistami. Sprísniť a zobjektivizovať by sa podľa hnutia tiež mal výberový proces nových uchádzačov do PZ s cieľom, aby sa policajtom stal len ten najlepší, nie ten s najlepšími známosťami. „Zameriame sa na optimalizáciu počtu policajných miest na všetkých stupňoch, doplníme personálne zabezpečenie základných útvarov poriadkovej a dopravnej polície a útvary kriminálnej polície. Posilníme vybrané útvary kriminálnej polície presunom policajtov do priameho výkonu služby, hlavne v lokalitách so zvýšenou kriminalitou, aby boli policajti viac videní a zvyšovali bezpečnosť občanov,” uvádza KDH.