Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Slováci, POZOR! Do obchodov sa dostal VYSOKO NEBEZPEČNÝ výrobok! Nepoužívajte ho, ohrozuje zdravie

BRATISLAVA – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozornila na ďalší výrobok, ktorý bol v ponuke a predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Ako približujú inšpektori, ide o stropné svietidlo, pri ktorom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Ako nebezpečný výrobok označili stropné svietidlo Strühm, typ LEON LED C 12W NW, BATCH: 0321SWO, pôvodom z Poľska. “Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,” upozorňujú inšpektori.

Dôvodom je riziko potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. “Po otvorení svietidla, resp. odmontovaní plastového krytu je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Výrobok má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako uzemňovací kontakt bez pružnej časti, ktorá by primerane zabezpečila ochranu proti náhodnému uvoľneniu spojenia a hodnoty jednosmerného prúdu prevyšujúce povolené limity,” zdôvodňuje svoje stanovisko SOI.

Nebezpečné svietidlo. Zdroj: soi.sk
Nebezpečné svietidlo. Zdroj: soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia informovala, že umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. “Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,” vysvetlila SOI.