Domáce Spoločnosť

Slovensko dostalo pokutu milión eur pre skládku odpadov Považský Chlmec

Vlajka Európskej únie - Foto: pixabay.com

BRUSEL/LUXEMBURG/BRATISLAVA – Pokutu milión eur a penále vo výške 5000 eur za každý deň omeškania musí zaplatiť Slovenská republika. Dôvodom je nedodržanie legislatívy EÚ o skládkach odpadov, uviedol v stredu vo svojom rozsudku Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu. Pokuta a penále súvisia so skládkou odpadov Žilina–Považský Chlmec.

Súdny dvor po prvý raz konštatoval, že SR si nesplnila povinnosti, v rozsudku z roku 2013. Následne vo verdikte z 25. apríla 2013 súd rozhodol, že Slovensko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o skládkach odpadov, tým, že povolilo prevádzkovanie skládky odpadov Žilina–Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy.

Keďže Európska komisia (EK) sa domnievala, že Slovensko ešte stále neprijalo opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013, v roku 2016 sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ druhú žalobu voči SR. Žaloba sa týkala nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z legislatívy EÚ. Eurokomisia v rámci žaloby navrhla aj uloženie peňažných sankcií.

Súdny dvor vo svojom stredajšom rozsudku konštatuje, že Slovensko nedodržalo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice, a neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013. K dňu uplynutia lehoty stanovenej vo výzve vydanej EK, teda k 21. januáru 2014, nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o pokračovaní prevádzkovania predmetnej skládky alebo o jej uzatvorení. V priebehu piatich rokov nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o uzatvorení predmetnej skládky a nebolo ani vykonané jej definitívne uzatvorenie v súlade so smernicou. Súdny dvor preto upozornil, že uloženie penále Slovensku je primeraným finančným prostriedkom na zabezpečenie úplného vykonania rozsudku z roku 2013.

Súd skonštatoval, že nesplnenie povinností, ktoré Slovensku vyplývajú zo smernice, môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Na druhej strane sa Súdny dvor EÚ domnieva, že treba zohľadniť úsilie, ktoré Slovensko postupne vynaložilo na zabezpečenie vykonania rozsudku z roku 2013, ako aj to, že spolupracovalo s eurokomisiou počas konania pred podaním žaloby a že od 7. januára 2014 bola ukončená prevádzka predmetnej skládky.

Za týchto podmienok Súdny dvor EÚ považuje za potrebné uložiť Slovensku povinnosť zaplatiť do rozpočtu Únie penále vo výške 5000 eur za každý deň omeškania pri vykonaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom z roku 2013, a to od stredy 4. júla až do dňa úplného vykonania tohto rozsudku. Okrem toho Súdny dvor považuje za potrebné uložiť Slovensku povinnosť zaplatiť do rozpočtu Únie paušálnu pokutu vo výške jeden milión eur, aby sa účinne predchádzalo budúcemu opakovaniu podobných porušení práva Únie.