Regióny Bratislava Top

ŠOKUJÚCE ZISTENIA: Voda v studniach pri Bratislave je silne znečistená a zdravotne extrémne riziková

Znečistená voda, voda nie je pitná
V obci Rovinka je znečistená spodná voda, je zdravotne závadná a nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie v záhradách. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Čistota a kvalita vody je v súčasnosti mimoriadne aktuálna a sledovaná téma. Nielen vo verejných vodovodoch, ale aj spodná voda a voda zo studní. Najmä pri expanzii bytovej výstavby na Slovensku. Ochrana podzemných vôd by totiž mala byť prvoradým spoločenským záujmom pre všetkých a bez výnimky. No realita je často iná.

 

V súčasnosti je veľká diskusia na tému podzemných vôd v obci Rovinka, ktorá je iba 5 kilometrov od Bratislavy a jej strategická poloha je mimoriadne atraktívna pre oddychové aj developerské aktivity. Obec sa rozvíja nebývalým tempom a aj preto sa v Rovinke pri Bratislave uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa v sobotu 4. júna v obci uskutočnila verejná diskusia na tému (čistá) voda na Žitnom ostrove, ktorej kvalitu v tejto významnej vodohospodárskej oblasti dlhodobo zhoršuje priemyselná a poľnohospodárska činnosť, rozmáhajúca sa výstavba, environmentálne záťaže, a to najmä toxická skládka vo Vrakuni a vplyv Istrochemu.

„Kvalita vody, ktorú pijeme a používame, je existenčná téma. Zásobovanie pitnou vodou u nás je až na 80 percent zabezpečené práve zo zdrojov podzemných vôd. Ochrana týchto zdrojov by preto mala byť našim prvoradým záujmom. Potrebujeme sa spájať, aby sme otvárali témy, ktoré majú byť našou spoločnou prioritou,“ povedala predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku Veronika Basta, ktorá je zároveň poslankyňou obecného zastupiteľstva v Rovinke a ktorá verejnú diskusiu v Rovinke zorganizovala. V podzemnej vode v Rovinke bola totiž odborným rozborom vody v roku 2020 zistená prekročená limitná hodnota látky vinycklorid alebo aj chlóretén. Táto jedovatá látka sa dostáva do ovzdušia a aj do vody vylúhovaním zo skládok odpadu a z priemyselných zdrojov. V organizme sa metabolizuje na chlóretylénoxid , ktorý sa rýchlo mení na chlóracetaldehyd  a viaže sa na DNA. Je zodpovedný za karcinogenitu u človeka i zvierat.

 

V obci Rovinka je znečistená spodná voda, je zdravotne závadná a nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie v záhradách. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

Ale napríklad v  rokoch 2010 a 2011 sa v obci Kvetoslavov potvrdila v studňovej vode aj prítomnosť nebezpečného Atrazínu, ktorého zvýšené dávky majú negatívny vplyv najmä na mužskú reprodukčnú schopnosť. Atrazín je herbicíd – pesticíd, ktorý bol v minulosti používaný na ničenie buriny v porastoch kukurice, chmeľu, trstinového cukru, broskýň aj v lesníctve. „Už niekoľko rokov je na Slovensku zakázané používať Atrazín, napriek tomu sa v podzemných vodách stále objavuje. Zvýšené hodnoty Atrazínu boli namerané aj v Rovinke (2009, 2017) a v obci Malinovo (2014),“ povedala Andrea Ľuptáková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Čo sa týka studňovej vody v danej oblasti, tak tú považuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vo svojom stanovisku z augusta 2021 za dlhodobo nevhodnú na pitné účely, na varenie a prípravu stravy a tiež na osobnú hygienu.

„Táto voda je považovaná za zdravotne rizikovú. Záhradky sa odporúčajú polievať vodou z verejného vodovodu,“ uvádza sa v Stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Navyše problematická je aj voda na voľných vodných plochách, ktorá nie je vade vhodná na kúpanie. „Nad rámec svojich kompetencií robíme rozbory studňovej vody ako aj rozbory povrchovej vody jazerách,” skonštatovala Veronika Basta, ktorá doplnila, že rozbory vody v jazerách, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Rovinka, nie sú najčistejšie. Jedná sa o jazerá Štrčka a Veľké Košariská. „Bohužiaľ sa potvrdilo fekálne znečistenie. Nejedná sa o veľmi vysoké hodnoty, ale predsa,“ dodala Basta.

 

V obci Rovinka je znečistená spodná voda. je zdravotne závadná a nevhodná na pitei, umývanie aj polievanie v záhradách. ZDROJ: fb obec Rovinka

Aj preto v súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonovMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020. V zverejnenej správe, ktorej kompletné znenie si môžete prečítať na https://www.shmu.sk/… sú uvedené výsledky monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd chránených vodohospodárskych oblastí Slovenska. My sme sa preto o informácie na kvalitu podzemných vôd a vody v studniach v Rovinke požiadali Katarínu Nosálovú, hovorkyňu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

 

V obci Rovinka je znečistená spodná voda, je zdravotne závadná a nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie v záhradách. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

Aká je situácia s kontamináciou vody v studniach v obci Rovinka?

NOSÁLOVÁ: Zo všeobecného hľadiska posudzovanie užívania individuálnych studní na pitné účely, varenie, prípravu stravy či osobnú hygienu (vrátane vydania povinného súhlasu na ich odber) patrí do pôsobnosti orgánu štátnej vodnej správy. Orgány verejného zdravotníctva ustanovujú požiadavky a monitorujú kvalitu pitnej vody. Orgány verejného zdravotníctva nemonitorujú kvalitu podzemných vôd; jej monitorovanie a hodnotenie sa vykonáva podľa platných predpisov rezortu životného prostredia. Tie ďalej ustanovujú aj kritéria kvality podzemnej vody.

Je voda z individuálnych studní v danej oblasti stále dlhodobo nevhodná na pitné účely, varenie a prípravu stravy či osobnú hygienu, respektíve je z hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti považovaná aj za zdravotne rizikovú?

NOSÁLOVÁ: Na základe dostupných informácií, ktoré poukazujú na možné znečistenie podzemných vôd dotknutých obcí (Vrakuňa, Rovinka, Podunajské Biskupice) organickými látkami zo starých výrob (bývalá skládka Vassal EKO, Istrochem..), je potrebné do doby zrealizovania ochranných opatrení (a to na základe oficiálnych výsledkov z prieskumu environmentálnej záťaže) využívať na pitné účely vodu výlučne z verejného vodovodu, ktorý je v obci Rovinka vybudovaný. Kvalita pitnej vody z verejného vodovodu je pod systematickou kontrolu prevádzkovateľa verejného vodovodu (Bratislavská vodárenská spoločnosť) i regionálneho hygienika a dlhodobo vyhovuje požiadavkám platnej legislatívy na pitnú vodu. V tejto súvislosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava upozornil dotknuté obce a mestské časti Bratislavy na možnosť znečistenia vody v studniach v uvedených oblastiach a možný negatívny dopad na zdravie v prípade ich používania na pitné účely, osobnú hygienu alebo kúpanie a požiadal ich, aby zabezpečili informovanie obyvateľov. V liste zdôraznil, že aj keď je mestská časť napojená na verejný vodovod (a z tohto pohľadu nie je potrebné prijímať opatrenia na ochranu verejného zdravia), je potrebné preukázateľne informovať vlastníkov studní o nevhodnosti využívania vody na uvedené účely. Ak však obyvatelia využívajú na pitné účely vlastné studne (ktoré sa nachádzajú na ich súkromnom pozemku a sú ich súkromným majetkom) napriek tomu, že majú možnosť využívať bezpečné zásobovanie verejným vodovodom, konajú tak na vlastnú zodpovednosť. Orgány verejného zdravotníctva nemajú k dispozícii žiadne účinné nástroje, ktorými by mohli takémuto využívaniu zabrániť.

 

V obci Rovinka je znečistená spodná voda, je zdravotne závadná a nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie v záhradách. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

Bolo zistené akým spôsobom bola voda v studniach kontaminovaná a odkedy trvá tento stav?

NOSÁLOVÁ: To je otázka pre príslušný orgán životného prostredia – oddelenie štátnej vodnej správy.

Aké zdravotné riziká môže spôsobovať kontaminovaná voda zo studní v Rovinke?

NOSÁLOVÁ: Vodu z individuálnych studní považujeme, vzhľadom na vyššie uvedené, za dlhodobo nevhodnú na pitné účely, varenie, prípravu stravy i osobnú hygienu respektíve z hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti aj za zdravotne rizikovú. Čo sa týka využívania vlastných studní na závlahy a polievanie záhradiek, kontrola kvality vody na tento účel nie je v pôsobnosti regionálneho hygienika. Ich používanie je na vlastné riziko majiteľov individuálnych studní. Odporúčame ju využívať iba na polievanie okrasných rastlín a kultúr (trávniky, živé ploty), respektíve zeleninu konzumovať iba pri polievaní vodou z verejného vodovodu.

Vykonáva obec alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontroly studní a dodržiavanie zákazu ich používania?

NOSÁLOVÁ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontroly individuálnych studní zo zák. č. 355/2007 Z.z. (ako je vyššie uvedené) nevykonáva. Zodpovednosť je na obciach i samotných majiteľoch týchto zdrojov.

V obci Rovinka je znečistená spodná voda, je zdravotne závadná a nevhodná na pitie, umývanie aj polievanie v záhradách. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

O informácie a odpovede na otázky sme požiadali aj obec Rovinka, po ich vyjadreniach budeme článok aktualizovať.