Spoločnosť Domáce

Systém pre výber cla musí byť prepojený s inými štátnymi systémami, tvrdí NKÚ

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zistil pri preverovaní Finančnej správy (FS) SR nedostatky v colnej evidencii a vnútornej kontrole. Tie pracovníci úradu našli pri uplatňovaní antidumpingového a vyrovnávacieho cla, ale tiež pri informačnom systéme, ktorý nie je prepojený so systémom licencií ministerstva hospodárstva. Pozitívne NKÚ hodnotil nastavenie systému finančnej správy, ktorým Slovensko zabezpečuje národné odvody do rozpočtu EÚ.

 

Kontrola NKÚ upozornila na nečinnosť colných úradov v Bratislave a Trnave pri vymáhaní colného dlhu. Ten bol v jednom prípade zaplatený až tri mesiace po lehote splatnosti a druhý až po štyroch mesiacoch. Vo viacerých prípadoch tak neboli colné dlhy uhradené ani v lehote, dokedy mali byť odvedené do rozpočtu Únie.

Kontrolóri odhalili aj rozpor v údajoch medzi sadzobným zatriedením tovaru v colnom vyhlásení a vydanými dovoznými licenciami, čo podľa nich potvrdzuje nevyhnutnosť prepojenia informačných systémov Finančného riaditeľstva SR a Ministerstva hospodárstva SR, ktoré vydáva dovozné licencie.

Vnútorná kontrola FS nedokázala podľa národných kontrolórov odhaliť viaceré nedostatky, napríklad systémové chyby v informačnom systéme alebo už spomínaný nesúlad pri deklarovaní tovaru v colnom vyhlásení a dovozných licenciách. V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 nemalo Finančné riaditeľstvo SR v pláne kontrolnej činnosti zaradenú ani jednu kontrolu antidumpingového a vyrovnávacieho cla.

Z vybratého antidumpingového cla Slovensko musí 80 % odviesť do rozpočtu EÚ a 20 % zostáva v domácom rozpočte. NKÚ pozitívne ohodnotil systém využívania mimorozpočtového bežného účtu v štátnej pokladnici na odvod vybraného cla do rozpočtu Únie. Na tento účet prichádzajú prostriedky z vymeraného cla všetkých colných vyhlásení. Národní kontrolóri považujú takto nastavený systém za efektívnu ochranu pred sankciami zo strany EÚ za oneskorený odvod.