Ministerstvo obrany

V rezorte obrany pracuje oveľa viac mužov ako žien

BRATISLAVA 30. mája (SITA) – Vo všetkých skupinách zamestnancov rezortu obrany na Slovensku pracuje oveľa viac mužov ako žien, k 31. júnu 2013 tvorili ženy 9,1 percenta zo všetkých profesionálnych vojakov. V prípade štátnych zamestnancov zastávali ženy 43,3 percenta pozícií a v prípade zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 41,2 percenta. Vo vedúcich pozíciách profesionálnych vojakov predstavoval podiel žien 6,3 percenta, informuje o tom správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku v roku 2014, ktorej autorom je ministerstvo práce. Zverejnená je na portáli právnych predpisov, medzirezortné pripomienkové konanie k nej je už ukončené.

Medzi veliacimi poddôstojníkmi bolo 1,6 percenta žien, veliteľmi družstva 3,1 percenta, veliteľmi čaty 18,1 percenta, veliteľmi roty 3,3 percenta a medzi veliteľmi práporu bolo 1,4 percenta žien. Na vyšších postoch neboli ženy vôbec. “Pri výberových konaniach do služieb v ozbrojených silách rovnakých pre ženy aj mužov je najväčšia časť žien vyradená na základe previerky fyzickej spôsobilosti,” píše sa v správe. Rozhoduje sa tiež o rozmiestnení žien a mužov podľa odbornosti. V rámci výkonu vojenského povolania sa záujem žien sústreďuje do oblasti vojenského zdravotníctva, právnych služieb, personálneho manažmentu alebo finančno-ekonomických služieb, menej žien sa orientuje na technické odbory.

Ženy sú však tiež súčasťou mierových misií, napríklad pri pravidelnej rotácii personálu v marci tohto roku vyslali do slovenského kontingentu mierových síl OSN UNFICYP 77 profesionálnych vojakov, z nich päť žien. “Pôsobenie žien v mierových zboroch a misiách je dôležité aj z hľadiska osvety a presadzovania hodnôt našej spoločnosti smerom k domácemu obyvateľstvu krajín, kde je úroveň povedomia o právach žien a rovnosti medzi mužmi a ženami nepomerne nižšia ako v rámci Európskej únie a NATO,” informuje v správe ministerstvo práce.