Politika Spoločnosť Domáce Parlamentné voľby Top

V zahraničí je približne pol milióna Slovákov, voliť môžu aj oni. Takýto je postup

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Vyše pol milióna Slovákov žije v zahraničí. Ich veľký počet môže byť dôležitým hlasom v najbližších voľbách. Čas na vybavenie potrebných náležitostí sa však kráti. Glob.sk vám prináša jednoduchý návod, na základe ktorého budete môcť využiť vaše právo voliť. 

 

Ak chcete voliť zo zahraničia, musíte na to podľa zákona myslieť už 50 dní predo dňom konania volieb. To znamená, že všetky potrebné náležitosti musíte doručiť najneskôr 10. 1. 2020. Nemusíte to pritom urobiť osobne alebo poštou, všetko viete vyriešiť cez mail.

Aby ste mohli voliť zo zahraničia, musíte príslušnému úradu odoslať potrebné doklady. To, kam ich máte odoslať, záleží od vášho trvalého pobytu.

Trvalý pobyt na Slovensku = žiadosť podávate obci

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý žije v zahraničí v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Žiadosť pošle buď v listinnej podobe na adresu obecného úradu obce, kde má trvalý pobyt, alebo elektronicky, na emailovú adresu obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – jeho meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta pobytu v cudzine. Vzhľadom na blížiaci sa hraničný termín, odporúčame radšej elektronickú formu. Žiadosť nájdete na stránke ministerstva vnútra. Odporúčame tiež k vášmu mailu pripojiť formulku: “Prosím, informujte ma ak ste obdržali moju žiadosť.” Budete tak mať istotu, že váš mail neskončil v spame.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

V prípade, že ste postupovali podľa vyššie uvedeného návodu a vyplnili všetky údaje o vašej osobe správne – teda žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti – obec, v ktorej máte trvalé bydlisko, vám najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (25. januára 2020) zašle na adresu vašeho pobytu v cudzine návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, hlasovacie lístky a volebnú obálku orazenú úradnou pečiatkou obce.

Správne vyplnené hlasovacie lístky budete musieť doručiť späť na Slovensko najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb. Upozorňujeme, že v tento deň musia byť lístky doručené, nielen odoslané.

Konkrétnu adresu nájdete v priložených dokumentoch, ktoré vám budú doručené.

Trvalý pobyt v zahraničí = žiadosť podávate ministerstvu

Pri voľbách poslancov do Národnej rady v roku 2020 majú občania Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí a ktorí zároveň nemajú trvalý pobyt na Slovensku, právo voliť z miesta svojho pobytu.

Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí zaslať žiadosť o voľbu zo zahraničia. Tá musí byť doručená v lehote 50 dní pred konaním volieb na adresu Ministerstva vnútra SR, konkrétne Odboru volieb, referenda a politických strán. K dispozícií je tiež možnosť zaslať žiadosť elektronicky na emailovú adresu volby@minv.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – jeho meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak mu nebolo pridelené tak dátum narodenia) a adresu miesta pobytu v cudzine. Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku o tom, že občan nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Takisto treba k žiadosti priložiť kópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča, resp. kópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Rovnako vzhľadom na blížiaci sa hraničný termín, odporúčame radšej elektronickú formu. Žiadosť nájdete na stránke ministerstva vnútra. Odporúčame tiež k vášmu mailu pripojiť formulku: Prosím, informujte ma ak ste obdržali moju žiadosť. Budete tak mať istotu, že váš mail neskončil v spame.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade vám bude doručená obálka s listinami, ktoré budete musieť najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb doručiť na Slovensko. Odporúčame odoslať ich s dostatočným predstihom, aby stihli byť doručené včas. Konkrétnu adresu nájdete v priložených dokumentoch, ktoré vám budú doručené.

Ak to nestihnete, je tu ešte jedna možnosť

Pokiaľ o voľbu zo zahraničia požiadať nestihnete, máte ešte jednu možnosť. Musíte však prísť voliť na Slovensko.

Občan Slovenskej republiky môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. Musí to však byť na Slovensku.

Ako podať žiadosť?

  • osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
  • v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
  • elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
  • splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie, splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Galéria
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
navigate_before
navigate_next