Domáce Politika

Vláda upravila výpočet príspevku na dieťa so špecifickými potrebami v bežnej materskej škole

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Mestá a obce budú dostávať od nového roka na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v „bežných“ materských školách (MŠ) prostriedky podľa samostatného, zvýšeného koeficientu. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú v stredu kabinet schválil, reaguje na to, že v prípade výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP je finančne náročnejšie.

 

V súčasnosti sa pri rozdeľovaní podielu na výnose dane z príjmov územnej samospráve deti so ŠVVP z „bežnej“ materskej školy zohľadňujú rovnakým koeficientom ako ostatné deti, teda v hodnote 27,3. Zmena, ktorú predložilo Ministerstvo financií SR, preto zavádza samostatný koeficient na úrovni 29,2. Obce a mestá tak po novom dostanú na dieťa materskej školy napočítané finančné prostriedky cez koeficient 27,3 a tiež cez koeficient 29,2.

Novelizované nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2021.

Pobyt občanov Spojeného kráľovstva

Občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí si na Slovensku uplatnili alebo uplatnia právo na voľný pohyb pred 1. januárom 2021 a sú zaregistrovaní na pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície, prizná Slovensko v ďalšom období právo na pobyt priamo zo zákona bez potreby ďalšieho rozhodovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý v stredu schválila vláda.

Novelu zákona predložilo ministerstvo vnútra SR v súvislosti s potrebou riešenia pobytu a taktiež práv a povinností štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov po 31. decembri 2020, ktorým končí prechodné obdobie stanovené Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.

Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu. Občanom Spojeného kráľovstva, ktorí sa zaregistrovali na pobyt, tak stačí požiadať do 30. júna 2021 o vydanie dokladu o pobyte. Tým, ktorí mali trvalý pobyt na Slovensku nepretržite viac ako päť rokov, sa prizná podľa novely zákona právo trvalého pobytu na neobmedzený čas. Tým, ktorí žili na Slovensku kratšie, sa prizná trvalý pobyt na päť rokov. Občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa na Slovensku zdržiavali bez registrácie a preukážu, že do konca roka 2020 spĺňali podmienky registrácie pobytu ako občania Únie a spĺňajú ich aj naďalej, si budú môcť zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov.

Vláda tiež schválila návrh na skrátené legislatívne konanie.

 

Vláda schválila novelu zákona, týkajúcu sa pobytu občanov Spojeného kráľovstva. Zdroj: TASR / AP

Riešenie krízovej situácie v lokalite Chemko Strážske

Vláda na stredajšom rokovaní prijala opatrenia na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a. s. Strážske. Na tento zámer zároveň vládny kabinet vyčlenil sumu 500.000 eur.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhodnotil situáciu v lokalite Chemko, a. s. Strážske ako mimoriadnu udalosť – ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. Ešte v októbri 2019 navrhol vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Košického kraja a Prešovského kraja. “Dňa 22. januára bola vyhlásená prednostom Košického kraja a prednostom Prešovského kraja na území v ich príslušnej územnej pôsobnosti mimoriadna situácia. Prieskum, obhliadky a stanoviská kompetentných subjektov preukázali mimoriadne rozsiahly, komplikovaný a nebezpečný stav uloženia odpadov v tejto lokalite,” uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu vnútra.

V spojitosti s prieskumom v tejto lokalite sa ukázala potreba vypracovania odborných analýz a materiálov najvhodnejších technologických postupov týkajúcich sa odčerpania kontaminovanej vody, ako aj ďalších expertných a podporných činností pri vykonávaní záchranných prác. “Na základe záverov a odporúčaní uvedených odborných materiálov bude určený podrobný harmonogram prác. Aktuálne sú rámcovo vymedzené jednotlivé okruhy činností v rámci záchranných prác pre objekty “Ošipáreň”, “Tepláreň” a prameň v lesnej obore Orlová,” píše sa v predloženom materiáli.

Činnosti realizované v rámci predmetných opatrení predpokladajú pozitívny vplyv na životné prostredie. Pri príprave prác sa predpokladá expertná spolupráca Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Na kvantitatívne a kvalitatívne rozbory odpadov a vybudovanie filtračného systému by malo smerovať 100.000 eur, na výstavbu filtračného systému na čistenie vody z prameňa v lesnej obore Orlová 50.000 eur. Manipulácia s odpadom a jeho prechodné bezpečné uskladnenie je predbežne vyčíslené na 350.000 eur.

Časový horizont realizácie jednotlivých krokov sa bude odvíjať od uvoľnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Ministerstvom financií SR, dostupnosti požadovanej techniky a prostriedkov na trhu a procesu verejného obstarania. Záchranné práce by boli ukončené odstránením nebezpečných odpadov z objektov “Ošipáreň” a “Tepláreň”, uložením odpadov do kontajnerov, umiestnením kontajnerov na kontajnerové stojisko a vykonaním opatrení na zabránenie ďalšieho znečisťovania životného prostredia v lokalite prameň v obore Orlová. Mimoriadna situácia bude odvolaná prednostom Košického kraja a prednostom Prešovského kraja po ukončení záchranných prác. Ďalšie kroky na celkové riešenie v lokalite Chemko budú pokračovať v gescii Ministerstva životného prostredia SR v systéme riešenia environmentálnych záťaží.

 

Vláda prijala opatrenia na riešenie krízovej situácie v lokalite Chemko Strážske. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Otázka likvidácie sudov

V lokalite Chemko Strážske je dôležité riešiť otázku likvidácie sudov, z ktorých vyteká PCB látka do pôdy. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO). “Zaťaženie PCB látkami v lokalite Strážske je najväčšie na svete a dôsledky pre zdravie obyvateľov sú viac ako alarmujúce,” povedal Mičovský. Ako uviedol, ministerstvo pôdohospodárstva urobilo v tejto lokalite viacero odberov a niektoré vzorky sa ešte analyzujú. Do Vianoc chcú podľa jeho slov predstúpiť pred obyvateľov regiónu, aby ich o výsledkoch informovali.

Podľa Mičovského je primárne dôležité riešiť otázku likvidácie sudov, ktoré sa v lokalite nachádzajú. “Sú to sudy, ktoré sú porozlievané krížom-krážom, a z týchto sudov PCB látky vytekajú do pôdy a prechádzajú do spodných vôd,” uviedol šéf rezortu pôdohospodárstva. Teší ho, že v najbližších týždňoch sa sudy z tejto lokality odoberú a uložia do kontajnerov.

Snaha bude vyriešiť situáciu v Chemku Strážske čo najskôr, poznamenal po rokovaní vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Tvrdí, že situáciu nikto neriešil tri desiatky rokov. Začať konať plánujú hneď, ako dostanú na tento zámer finančné prostriedky.

 

V lokalite Chemko Strážske je podľa Mičovského dôležité riešiť otázku likvidácie sudov. Zdroj: Glob.sk / David Duducz