Spoločnosť Domáce

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie ocenil pokrok Slovenska v boji proti intoleranci

ZDROJ: Ministerstvo zahraničných vecí

BRATISLAVA – Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie ocenil pokrok, ktorý Slovenská republika dosiahla v boji proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie. Znepokojenie výboru však vyvoláva nárast rasovo motivovaného násilia, stupňujúca sa radikalizácia spoločnosti, činnosť extrémistických skupín, neprimerané použitie sily, zneužitie právomoci orgánov činných v trestnom konaní proti osobám patriacim k menšinovým skupinám, najmä Rómom. Vyplýva to zo Správy o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a návrhu na určenie subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie. Návrh správy, ktorý predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vláda na dnešnom rokovaní schválila.

Výbor v správe tiež poukázal na prieťahy v súdnom konaní v prípadoch rasovej diskriminácie. Predmetom záujmu výboru bola aj agenda migrácie a integračnej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu, zamestnanosti, bývaniu a zdravotnej starostlivosti migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov. Počas 94. zasadnutia, ktoré sa 28. a 29. novembra 2017 uskutočnilo v Ženeve, výbor požiadal SR, aby mu do 8. decembra 2018 poskytla informáciu o implementácii odporúčaní vo veci prijatia opatrení na predchádzanie a boj proti prejavom nenávisti a v oblasti bytovej politiky a zákazu segregačných stavieb.

Členovia výboru v dialógu s delegáciou venovali prioritnú pozornosť postaveniu a ochrane zraniteľných skupín, doplňujúce otázky sa týkali postavenia rómskej menšiny a ostatných menšín, segregácie vo vzdelávacom systéme, v systéme zdravotnej starostlivosti, rezidenčnej segregácie marginalizovaných skupín, úspechov a kľúčových výziev v oblasti potláčania rasovo motivovanej kriminality a extrémizmu. Delegáciu SR vedenú stálym predstaviteľom SR pri OSN v Ženeve veľvyslancom Jurajom Podhorským tvorili štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz a zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Materiál bol pripravený v súčinnosti s vecne príslušnými rezortmi. Pred predložením vláde SR ho prerokovala a vzala na vedomie Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Materiál obsahuje predbežné stanoviská dotknutých subjektov k plneniu odporúčaní, ktoré budú východiskom pre prípravu nasledujúcej periodickej správy SR o implementácii dohovoru, ktorá má byť predložená výboru do 1. januára 2020.