Domáce

Vyhlásenie Generálnej prokuratúry SR k únosu vietnamského občana

BRATISLAVA: “V predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.
Nemecké justičné orgány neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, resp. o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko.
Nemeckým justičným orgánom táto informačná povinnosť vo vzťahu k slovenským justičným orgánom nevyplýva zo žiadnej medzinárodnej zmluvy.  K dnešnému dňu t. j. 1. 8. 2018 nebola  doručená justičným orgánom Slovenskej republiky žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe, osobám.
Slovenské justičné orgány boli požiadané nemeckými justičnými orgánmi len o poskytnutie právnej pomoci.
Žiadosti o právnu pomoc nemeckých justičných orgánov boli vybavené v celom rozsahu (naposledy 29. 6. 2018 a 31. 7. 2018).
Výsledky poskytnutej právnej pomoci (úkony vykonané na území SR) neodôvodňovali uplatnenie právomoci slovenských justičných orgánov (orgánov činných v trestnom konaní) konať v trestnej veci.
Slovenské justičné orgány zatiaľ nemajú  právny ani skutkový základ konať v tejto trestnej veci.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky za účelom zistenia relevantných informácií bude ex offo iniciovať pracovné rokovanie so zástupcami justičných orgánov Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Na základe výsledkov pracovného rokovania rozhodne Generálna prokuratúra Slovenskej republiky o ďalšom postupe.”