Regióny Nitra Galanta

Zdražovanie pokračuje. Aj Galanta od januára extrémne zvyšuje poplatky za odvoz komunálneho odpadu

GALANTA – Na štvrtkové riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva zaradilo mesto Galanta do programu rokovanie o rozpočte na rok 2023 i stanovenie novej výšky poplatku za zvoz a likvidáciu odpadu. Mesto by malo v nasledujúcich mesiacoch hospodáriť s prebytkovým rozpočtom.

 

V návrhu na rok 2023 sú príjmy a výdavky v celkovej výške 19,610 milióna eur, rozdiel medzi kapitolami je vo výške iba 139 eur na strane príjmov. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 17,630 milióna eur a bežné výdavky vo výške 16,985 milióna eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 644.374 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 956.576 eur a kapitálové výdavky vo výške 2,454 milióna eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 1,497 milióna eur, pričom tento schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. O návrhu rozhodnú poslanci. Mesto Galanta potrebuje na rok 2023 zvýšiť  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z pôvodných 0,0937 eura na obyvateľa za kalendárny deň na 0,1623 eura, čo je spolu 59,24 eura za rok. Je to oproti roku 2022 o 25,04 eura viac.

Mesto ponúka obyvateľom nad 62 rokov zníženie o 69,4 percenta zníženie z navrhnutej sadzby, čo je na úrovni pred zvýšením sadzby. “Takáto výška poplatku je navrhovaná z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, aby výdavky na odpadové hospodárstvo v roku 2023 boli kryté príjmami z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na základe uvedeného je na rok 2023 rozpočtovaná suma 1,300 milióna eur za komunálny odpad,” uvádza sa v dôvodovej správe všeobecne záväzného nariadenia. Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom kontrol hlavného kontrolóra mesta na budúci rok, novými členmi redakčnej rady mestských novín i návrhom na odvolanie riaditeľa miestnych technických služieb.