Čaputová odsúhlasila novinky. Neoprávnené prednostné očkovanie bude pokutované

BRATISLAVA – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (18. 1.) podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Zmeny obsahujú aj zavedenie pokuty pri neoprávnenom uprednostnení osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Toto očkovanie sa bude môcť realizovať aj mimo ambulancií. Zmeny sa týkajú, okrem iného, tiež zákona o verejnom obstarávaní, rozšíri sa výnimka z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania.

 

Sankcia 10 000 eur sa týka dodržiavania poradia očkovania proti ochoreniu COVID-19. Spôsob stanovovania poradia upraví všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Neurčí podmienky vykonania očkovania, len spôsob stanovenia poradia osôb. Mimo ambulancie bude možné vykonať aj testovanie, čo má zvýšiť možnosť testovania tam, kde nie je zriadené mobilné odberné miesto ani ambulancia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Výkon testu sa umožní aj žiakom tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent nad 18 rokov. Študenti a žiaci ho budú môcť vykonávať samostatne bez dohľadu zdravotníckeho pracovníka. Tí zas budú môcť vykonávať svoje povolanie aj ako dobrovoľníci.

Zmenou zákona o verejnom obstarávaní sa rozšíria výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania. Novelizáciou zákona o hospodárskej mobilizácii sa má zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia ľudí. Predĺži sa výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, najdlhšie do konca roka 2021. Spresnia sa pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme, ako je darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál. Pozastaví sa plynutie súdnych lehôt, premlčacích a prekluzívnych lehôt či dražby, a to do 28. februára 2021. Lehoty plynúce od 1. januára 2021 sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona. Plynúť nebudú ani procesné lehoty určené súdom, napríklad na podanie opravného prostriedku, doplnenie podania či vyjadrenie sa k podaniu protistrany. V prípade, že vec neznesie odklad, súd má byť oprávnený aplikovať pôvodnú lehotu alebo určiť novú. Pri trestnom konaní sa pozastavia lehoty na strane obvineného, obhajcu, poškodeného i zúčastnenej osoby.

Zdroj: TASR / Miroslava Mlynárová

Za príjem na účely poskytovania životného minima sa nebude považovať príjem z dohôd o práci vykonanej mimo pracovného pomeru, ktoré súvisia s realizáciou opatrení prijatých krízovými štábmi na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Príjem neovplyvní poberanie náhradného výživného, dávok v hmotnej núdzi ani príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Uchádzači o zamestnanie sa budú môcť zúčastniť na vykonávaní hygienických a protiepidemických opatrení, nebude to dôvod vylúčiť ich zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie. Môžu pomáhať pri plošnom testovaní, výkone činností odberných miest zriadených subjektmi hospodárskej mobilizácie či na očkovacích miestach. O zaradenie do zoznamu uchádzačov bude možné v núdzovom stave a pri pandémii požiadať aj listom.

Právnou úpravou sa stanoví, že ak by došlo k naplneniu kapacít nemocníc a bude treba pacientov hospitalizovať v niektorej z okolitých krajín, starostlivosť im bude uhrádzaná v plnom rozsahu. Sektor pôdohospodárstva sa doplní medzi sektory kritickej infraštruktúry. Do štruktúry orgánov krízového riadenia sa zaradí vyšší územný celok ako subjekt plniaci úlohy civilnej ochrany. Upraví sa aj oblasť nakladania s nebezpečným zdravotníckym odpadom.

Viac o téme: aktualizované, novela zákona, očkovanie, podpísanie novely zákona, pokuty, prednostné očkovanie, prezidentka, Zuzana Čaputová

Súvisiace články