Do Policajného zboru môžu po novom vstúpiť už 18-roční, vypúšťa sa služba kadeta

BRATISLAVA – Veková hranica na vstup do Policajného zboru (PZ) sa znižuje z 21 na 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorá v júli nadobudla účinnosť. “Od opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie.

 

Policajný zbor doteraz totiž prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si po strednej škole našli iné uplatnenie,” uviedol rezort vnútra, ktorý pri vypracovaní poslaneckého návrhu spolupracoval. V súvislosti so zmenou veku pri prijímaní do polície sa zo zákona vypúšťa štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov. Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov do štátnej služby od 18 rokov sa má odstrániť dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru.

Novela tiež precizuje dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným bakalárskym štúdiom. Parlament odsúhlasil aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení suma maximálnej výšky rizikového príplatku z pôvodných 232,5 eura na 500 eur. Zvýšenie je v gescii ministra a má mať fakultatívnu povahu. Na 500 eur sa zvyšuje aj maximálna výška príspevku na bývanie. Má sa tak umožniť flexibilnejšie reagovať na potrebu zlepšenia personálnej situácie najmä v služobných úradoch, ktoré sú prevažne v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne stúpajúcimi nákladmi na bývanie.

Viac o téme: novela, policajný zbor, polícia, služba, štátna, vek

Súvisiace články