Politika Domáce

Dotácia MK bude môcť ísť aj na odstránenie následkov krízovej situácie

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry (MK) SR by mohlo poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na oblasť kultúry, ako aj na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám. Vyplýva to z návrhu nového zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o legislatíve rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

 

Dotácie MK bude podľa novej legislatívy možné poskytnúť aj na činnosti súvisiace s obnovou kultúrnych pamiatok, ktoré nepredstavujú samotnú obnovu – napríklad na zdokumentovanie aktuálneho stavu kultúrnej pamiatky, odborné posúdenie potreby jej obnovy (reštaurovania) alebo prípravu projektovej dokumentácie na jej obnovu, takisto bude možné podporiť činnosti zamerané na budovanie alebo skvalitnenie evidencií kultúrnych pamiatok, výstavy či odborné podujatia v tejto oblasti.

Predkladatelia legislatívnu úpravu vysvetľovali potrebou reagovať na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií. Upraviť sa majú podmienky poskytnutia dotácie, znížiť sa má administratívna záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. Nová legislatíva má tiež reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

Okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie, má podľa návrhu určiť ministerstvo kultúry vo výzve na predkladanie žiadostí.

Pri poskytovaní dotácie na účel znižovania negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry sa po novom nemá vyžadovať splnenie podmienky bezúhonnosti žiadateľa. Účelom je čo najviac zjednodušiť prístup žiadateľa k dotácii, ktorá sa poskytuje v súvislosti s krízovou situáciou.

Zákon by mal byť účinný od 1. novembra 2020.

Zrušenie odvodov do umeleckých fondov

Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu nebudú môcť uskutočniť ani v prvej polovici roka 2021, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca júna 2022. Majiteľovi môžu tiež v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie konané do polovice roka 2022. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor je povinný mu vyhovieť do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia. Umožniť to má novela, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Návrh vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O novele parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela nadväzuje na prijatú legislatívnu úpravu v máji 2020 v súvislosti s prvou vlnou pandémie nového koronavírusu. Rovnakým spôsobom ako pri vtedajšej novele upravuje povinnosti organizátorov, týkajúce sa plnenia zmluvných záväzkov v súvislosti s neuskutočneným podujatím.

Balík noviel má takisto prechodným ustanovením predĺžiť ustanovenie o zrušení povinnosti platiť, respektíve zrážať príspevok z autorských odmien do verejnoprávnych umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Povinnosť sa podľa novely nevzťahuje ani na odmeny vyplatené v roku 2021. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2022, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Návrhom zákona sa taktiež ustanovuje, že verejnoprávne fondy sú poskytovateľmi pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Upravujú sa tiež podmienky poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľom, návrh zákona v snahe pomôcť subjektom v kultúrnej oblasti, postihnutým ekonomickým dosahom pandémie nového koronavírusu, dočasne upúšťa od povinnosti splniť niektoré podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci. “U žiadateľa sa dočasne vytvára fikcia, že spĺňa niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov bez potreby preukazovania tejto skutočnosti. Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov mohli uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku pandémie tieto podmienky nespĺňali,” vysvetlili predkladatelia. Návrh zákona ďalej dopĺňa nové oblasti podpory fondov, a to osobitne s ohľadom na situáciu vzniku a trvania krízovej situácie.

Novela má platiť od 1. novembra 2020, respektíve v prípade ustanovení, ktoré sa týkajú podujatí a vyplácaných autorských odmien v roku 2021, od januára budúceho roka.