Spoločnosť Domáce

Lekárne by mali uvádzať informácie aj v jazyku národnostných menšín, tvrdí ŠÚKL

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku sa uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Malo by tak byť v obciach, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva. Upozornil na to Štátny úrad pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na svojej webovej stránke.

 

Na základe oslovenia Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny chce tak šíriť povedomie o uvádzaní informácií v jazyku národnostných menšín. Držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti preto upriamuje pozornosť o povinnosti vyplývajúcej z menšinového jazykového zákona.

V prípade verejných lekární a pobočiek verejných lekární by mali byť uvedené v jazyku národnostnej menšiny najmä údaj o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, meno a priezvisko vedúceho verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne či názov verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne, jej adresu, prevádzkový čas. Takisto by v menšinovom jazyku mala byť informácia o najbližšej verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne zabezpečujúcej lekárenskú pohotovostnú službu. Ak verejná lekáreň alebo pobočka verejnej lekárne vydáva aj veterinárne lieky, uvádza sa aj táto skutočnosť, rovnako ako aj začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne pri dočasnom uzavretí prevádzkarne a reklamačný poriadok.

ŠÚKL nevykonáva kontrolu dodržiavania povinností ustanovených zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Všetky zistenia ohľadom prípadných porušení oznamuje Úradu vlády SR, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať. Podnety týkajúce sa porušovania zákona o používaní jazykov národnostných menšín je preto potrebné smerovať priamo na Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.