Licencie pre záchranky má opäť prerozdeľovať ministerstvo zdravotníctva

BRATISLAVA – Licencie pre záchranky by malo opäť prerozdeľovať ministerstvo zdravotníctva. Rezort tak chce zvýšiť transparentnosť výberových konaní na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie zdravotnej záchrannej služby (ZZS). Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ktorý schválila vláda.

 

Ministerstvo vyhlasovalo výberové konania už v minulosti, neskôr úlohu prebral Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). „Takto zmenený bol zákon krátko pred posledným vyhlásením výberového konania, čo jednak spôsobilo pochybnosti o rozhodnutí u odbornej aj laickej verejnosti,“ vysvetlilo ministerstvo. Zmenou sa chce rezort navrátiť k pôvodnému systému, na ktorom bol proces vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení založený.

Charakteristická preň bola dualita subjektov vydávajúcich povolenia odrážajúca usporiadanie výkonu štátnej správy v zdravotníctve. Za ten boli zodpovedné ministerstvo a samosprávne kraje. „Prenesením právomoci rozhodovať o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS na ÚDZS sa do pôvodne duálneho systému zaviedol nekoncepčný prvok, keď sa časť predmetnej právomoci preniesla z Ministerstva zdravotníctva SR na ÚDZS,“ uviedol rezort.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so zmenou súhlasí

Nekoncepčnosť tejto právnej úpravy podľa rezortu podčiarkuje aj skutočnosť, že úrad je nezávislým orgánom verejnej správy vykonávajúcim dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. ÚDZS so zmenou súhlasí. Presun agendy na úrad bol podľa neho zásadným porušením základných princípov fungovania štátnej správy. „ÚDZS do štruktúry orgánov štátnej správy podľa právneho poriadku nepatrí a agendu štátnej správy preto nemá vykonávať. Vydávanie povolení pre ambulancie ZZS je podľa právneho poriadku súčasťou agendy štátnej správy,“ skonštatoval.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní úrad zároveň poukázal na to, že vzhľadom na pretrvávajúcu nedostatočnú a nekvalitnú právnu úpravu povolení pre záchranky sú výsledkom výberových konaní a vydaných povolení mnohé dlhotrvajúce súdne spory či trestné oznámenia. Kritizuje, že predložená novela nereaguje na záväzok SR z roku 2020 voči Európskej komisii.

„Od roku 2020 boli zriadené pracovné skupiny, ktorých úlohou bolo pripraviť novelu zákona, ktorou sa mali zosúladiť slovenské právne predpisy týkajúce sa ZZS s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, pričom k dnešnému dňu nebol zo strany MZ pripravený žiadny návrh ani riešenie tohto problému a ÚDZS aj zdravotné poisťovne sú naďalej vystavené hrozbe pokút zo strany Úradu pre verejné obstarávanie,“ priblížil ÚDZS.

Posledné výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019 viedlo k odvolaniu vtedajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tendrom sa zaoberala aj Európska komisia, tá sa rozhodla nezačať sankčné konanie voči Slovensku, ak ministerstvo upraví podmienky verejného obstarávania na ZZS.

Viac o téme: licencie, Ministerstvo zdravotnictva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, výberové konanie, zdravotná záchranná služba, zmena

Súvisiace články