Domáce Kauzy Politika

Mitrík zvozil Lubyovú. Po kontrole uviedol že transformácia SAV bola nepremyslený proces

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík. Zdroj : Glob.sk I David Duducz

BRATISLAVA- Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) vykonal mimoriadnu kontrolu, ktorá bola zameraná na proces prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu (VVI) a zistenie príčin vzniknutých problémov pri zápise vedeckých ústavov SAV do registra VVI. Príčin, pre ktoré bola transformácia neúspešná, bolo podľa NKÚ viac. Okrem nejednoznačnej legislatívy, krátkeho času na prípravu potrebných listín a dokumentov to bola aj nedostatočná komunikácia, spolupráca a ústretovosť v riešení nejasností a problémov medzi zakladateľom a ministerstvom školstva. Na transformáciu sa preto NKÚ pozerá kriticky a hodnotí ju ako nepremyslený proces. Konštatoval to dnes na tlačovej konferencii predseda NKÚ Karol Mitrík.

Na základe novely zákona o SAV mali všetky organizácie, ktorých zriaďovateľom bola SAV, zmeniť od 1. septembra 2018 právnu normu zo štátnych rozpočtových organizácií (RO) a príspevkových organizácií (PO) na VVI. Dňa 10. septembra 2018 vydalo ministerstvo školstva rozhodnutie o zastavení konania vo veci registrácie z dôvodu, že neboli dodržané zo strany SAV zákonom stanovené lehoty a podmienky registrácie. Následne bol novelou zákona o vysokých školách doplnený aj zákon o SAV, v zmysle ktorého sa organizácie, ktoré neboli zapísané do registra VVI, stali od 26. septembra 2018 štátnymi RO alebo PO a správcami majetku, ktorý spravovali do 30. júna 2018.

“Príčiny problémov v procese transformácie organizácií SAV na VVI vidí NKÚ SR najmä v nejasnosti a nejednoznačnosti zákona o SAV, v čase určenom na transformáciu, nedostatočnej a neskorej komunikácii. V procese transformácie identifikoval NKÚ SR aj viaceré riziká. Ide o riziko nedostatočnej transparentnosti pri prechode majetku štátu, protokol o majetku, riziko nerovnakého, nerovnocenného prístupu k transformácii, riziko v použití inej metódy ocenenia majetku či riziko vzniku nezrovnalosti a nesprávnosti z hľadiska účtovníctva a výkazníctva,” ozrejmil problémy transformácie Karol Mitrík.

Ministerka školstva Martina Lubyová Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Podľa predsedu NKÚ je viac ako isté, že Slovensko stratilo ďalší rok na ceste k modernizácii vedeckých ústavov. “Na základe všetkých problémov transformácie a príčin, pre ktoré nebola úspešná, sa na ňu pozeráme v úrade kriticky,” pokračoval Mitrík. NKÚ SR po vykonanej kontrole odporúča postupovať pri zmene právnej formy organizácií SAV procesom upraveným v paragrafe 44 zákona o VVI. Ďalej navrhuje realizovať transformáciu jednotlivých ústavov na VVI postupne, aj na dobrovoľnom princípe, a potrebné je podľa NKÚ zmeniť aj spôsob financovania VVI.

“Proces transformácie nebol premyslený do detailu. Ak by boli spracované projekty transformácie jednotlivých ústavov, tak by sme sa boli vyhli nedorozumeniam, ktoré tu vznikli. Ešte raz treba dodať, že v krajine už sú skúsenosti s transformáciou RO a PO na podnikateľské subjekty, to znamená, ak by sme kopírovali ten model, ktorý tu už máme, nedopracovali by sme sa k takejto patovej situácii. Projekt skončil neúspechom, problémy v ňom sa hromadili a všetko vyústilo zastavením projektu ministerstvom školstva 9. októbra 2018. Parlament však veľmi rýchlo prišiel s novelou zákona, schválil nový hraničný termín transformácie, ale neverím, že k 1. januáru 2019, ako je navrhovaný, je to možné stihnúť,” dodal Mitrík.

Karol Mitrík, Zdroj: archív