Regióny Bratislava

Nový zákon o ochrane ovzdušia rieši vypúšťanie emisií aj reguláciu zápachu

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Od júla je účinný nový zákon o ochrane ovzdušia. Legislatíva sleduje tri hlavné ciele, a to znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Zákon stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia.

 

Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. Obce by mohli podľa zákona zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získať majú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu. Nová legislatíva je podľa slov ministerstva životného prostredia vôbec prvou právnou úpravou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Obciam má prisúdiť právomoc regulovať zápach verejne záväzným nariadením.

Zavádza sa aj možnosť kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zákon má priniesť posilnenie prevencie a kontroly zo strany inšpekcie vrátane širokých právomocí. Zákon prináša aj vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší, najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.

Legislatíva obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky. Vďaka novým ustanoveniam sa má umožniť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii. Určené budú aj požiadavky na kvalitu palív a výrobkov na spaľovanie. Zákon tiež nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií. Umožňuje lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť aj zákaz spaľovania druhotných tuhých palív od roku 2026.