Spoločnosť Domáce

Slovenská informačná služba najintenzívnejšie spolupracovala s prezidentom Policajného zboru

Zdroj: TASR / SIS

BRATISLAVA – Slovenská informačná služba (SIS) vypracovala za minulý rok pre príjemcov zo zákona 237 spravodajských produktov, z ktorých bolo 129 z bezpečnostnej, 54 z ekonomickej a 54 zo zahraničnopolitickej oblasti. Z toho SIS expedovala 308 exemplárov z bezpečnostnej problematiky, 101 exemplárov z ekonomickej oblasti a 277 exemplárov informácií týkajúcich sa zahraničnopolitických tém. Uvádza to SIS v správe o činnosti za rok 2019 v sekcii o spolupráci so štátnymi orgánmi a plnení informačnej povinnosti.

 

 “Intenzívna spolupráca prebiehala s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národným bezpečnostným úradom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, s ktorými bola prioritne riešená oblasť kybernetickej bezpečnosti. S cieľom dosiahnutia požadovaného stupňa fyzickej a objektovej bezpečnosti jednotlivých jeho objektov bola naďalej realizovaná spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. S Ministerstvom vnútra SR bola nosným predmetom spolupráce problematika sprístupnenia požadovaných informácií a údajov pre potreby plnenia zákonných úloh služby, ako aj spolupráca pri sledovaní osôb a vecí,” píše sa v správe.

Podľa prehľadu spravodajskej produkcie slovenská spravodajská služba najintenzívnejšie spolupracovala s prezidentom Policajného zboru (124 exemplárov), Ministerstvom vnútra SR (96 exemplárov) a predsedom vlády SR (88 exemplárov). V bezpečnostnej oblasti vypracovala 48 produktov v súvislosti s organizovaným zločinom, 37 v súvislosti s extrémizmom a 21 z oblasti terorizmu. V ekonomickej oblasti bolo 24 produktov, čo sa týka nehospodárneho nakladania s majetkom štátu a samosprávy a 11 z oblasti zahraničných hospodárskych vzťahov. Zo zahraničnej oblasti vypracovala SIS 19 produktov k Ruskej federácii, Ukrajine a Spoločenstvu nezávislých štátov (SNŠ) a 15 ku krízovým oblastiam.

SIS v správe konštatuje, že v hodnotenom období pretrvával stav, keď služba pri plnení svojich zákonných úloh nedokázala z dôvodu technickej nespôsobilosti poskytovateľov žiadaných informácií a údajov alebo z bližšie neodôvodnenej obavy z ich poskytnutia využívať značnú časť informácií a údajov, ktoré je oprávnená žiadať na základe oprávnení. “Uvedený stav má negatívny dosah na efektívnu realizáciu informačnej činnosti SIS vo vzťahu k jej zákonným príjemcov,” dodáva sa v správe.