Kauzy Domáce Top

Sudca zverejnil Kočnerovu komunikáciu z aplikácie Threema

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA –  Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval pojednávanie v kauze Kuciak. Počas ostro sledovaného procesu s trojicou obžalovaných Tomášom Szabóm, Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou sa čítali správy, ktoré si medzi sebou vymieňali poslední dvaja menovaní cez aplikáciu Threema. Súd dnes rozhodol, že zaistená Kočnerova komunikácia je dôkazom v prípade. 

 

Krátko na to sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko zverejnil komunikáciu, ktorá má pochádzať z mobilu Mariana Kočnera, na webe. Ako uviedol na stránke pravnelisty.sk, “v ne­ve­rej­nom príp­rav­nom ko­na­ní by ne­ma­li dô­ka­zy uni­kať zo spi­su. Ak sa tak už sta­lo a doš­lo k se­lek­tív­ne­mu zve­rej­ne­niu čas­tí Three­my zo stra­ny vy­bra­ných mé­dií a to s od­ôvod­ne­ním, že je to vo ve­rej­nom zá­uj­me, po­tom je vo ve­rej­nom zá­uj­me aj zve­rej­ne­nie kom­plet­né­ho ob­sa­hu Three­my, aby sa kaž­dý, ko­ho to za­ují­ma, mo­hol oboz­ná­miť s je­ho ob­sa­hom.”

 

Komunikáciu si môžete prečítať TU.