Regióny Nitra Banská Bystrica Zvolen Zlaté Moravce

Tieto obce už schválili svoj rozpočet: Toto sú sumy, s ktorými chcú hospodáriť!

Ilustračné foto. ZDROJ: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

ZVOLENSKÁ SLATINA/ZLATÉ MORAVCE – Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese plánuje tento rok hospodáriť s rozpočtom takmer tri milióny eur. Potvrdila to starostka Mária Klimentová.

Dodala, že samospráva má schválený vyrovnaný rozpočet na tento rok vo výške 2 939 091 eur. Z toho bežné príjmy a výdaje vrátane základnej školy s materskou školou sú rozpočtované vo výške 2 548 091 eur. Kapitálové príjmy a výdaje sú rozpočtované vo výške 391-tisíc eur. “Ďalšie väčšie investičné projekty sme zatiaľ neplánovali aj pre neistú finančnú situáciu,” objasnila.

Financie pôjdu aj do začatých projektov

Podľa starostky bežné výdavky nechali takmer na úrovni roku 2023. “Do rozpočtu sme zaradili aj finančné prostriedky z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na nevyhnutné kapitálové výdavky,” podotkla. Tie pôjdu najmä na financovanie začatých projektov. Sú to napríklad stavba chodníka na Očovskej ceste, komunitné centrum, rekonštrukcia kuchyne v základnej škole i rekonštrukcia bytového fondu. Klimentová zdôraznila, že to bude aj na nevyhnutné rekonštrukcie a opravy objektov v havarijnom stave. Patria medzi ne budova skautov, oplotenie základnej školy i rekonštrukcia miestnej tržnice.

Rozpočet na rok 2024 schválili obecní poslanci na rokovaní zastupiteľstva v decembri minulého roka. Poplatok za vývoz a likvidáciu odpadu necháva obec aj naďalej v tej istej výške ako doteraz. Zvyšovala ho totiž v roku 2023 a od nového roka ho meniť nebude. Sadzby daní z nehnuteľnosti v návrhu všeobecne záväzného nariadenia oproti minulému roku mierne zvýšili.

Zlaté Moravce takisto vstupujú do nového roka s vyrovnaným rozpočtom

Mesto Zlaté Moravce vstupuje do nového roka s platným rozpočtom. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo v posledných dňoch uplynulého roka. Samospráva bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 17 621 259 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je objem financií nižší o 4 867 753 eur.

Podľa hlavnej kontrolórky mesta Zity Koprdovej bol rozpočet zostavený zodpovedne a úsporne v najvyššej možnej miere. “Boli nastavené také podmienky, aby bol rozpočet na rok 2024 čo najviac reálny a očakávame, že po schválení štátneho rozpočtu bude potrebné rozpočet mesta ešte prehodnotiť,” skonštatovala.

V príjmovej časti rozpočtu sú bežné príjmy vyčíslené na 13,535 milióna eur. Najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta vždy tvorili daňové príjmy, táto skutočnosť sa nemení ani v tomto roku. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 8,184 milióna eur a tvoria 60,46 percenta príjmov.

Poslancom sa rozpočet podarilo schváliť až na druhý pokus

Vo výdavkovej časti predstavuje rozpočet sumu 17,621 milióna eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu predchádzajúceho roka o 4,867 milióna eur. Bežné výdavky sú vyčíslené na 13,509 milióna eur. Kapitálové výdavky predpokladajú sumu 2,556 milióna eur a výdavkové finančné operácie 1,555 milióna eur.

Schvaľovaniu rozpočtu v mestskom zastupiteľstve predchádzalo schválenie všeobecne záväzných nariadení o zvýšení daní. Práve to spôsobilo, že rozpočet sa podarilo poslancom schváliť až na druhý pokus. Návrhy na zvýšenie daní pôvodne poslanci neschválili, čo znamenalo, že v prípade schválenia rozpočtu by plánovaná príjmová časť rozpočtu zostala nenaplnená. “Rozpočet by nebol použiteľný a hneď v januári by sa musel upravovať,” povedal viceprimátor Marek Holub.

Podľa primátora Dušana Husára by v prípade neschválenia rozpočtu vstúpilo mesto od začiatku roka 2024 do rozpočtového provizória a prišlo by o státisíce eur. Zlaté Moravce by sa nemohli zapájať do rôznych výziev na získanie dotácií z eurofondov. Tesne pred koncom roka 2023 však poslanci návrhy na zvýšenie mestských daní i poplatkov za komunálny odpad, rovnako ako rozpočet, odsúhlasili.