Spoločnosť Domáce

Úroveň etiky je príliš slabá. Štátni zamestnanci nie sú spokojní

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Dvom tretinám štátnych zamestnancov chýbajú informácie o tom, ako by mali postupovať pri neetickom správaní sa svojich kolegov. Tretina zamestnancov tiež označila úroveň etiky v štátnej službe za nízku alebo veľmi nízku. Ukázal to prieskum Rady pre štátnu službu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 6000 pracovníkov štátnej správy. Ako informuje jeden z členov rady Ctibor Košťál, výsledky potvrdzujú potrebu etického rozvoja.

Z prieskumu tiež vyplýva, že za najvypuklejšie etické problémy štátni zamestnanci považujú riešenia konfliktu záujmov, zvýhodňovanie blízkych osôb, ako aj straníckych kolegov či nehospodárnosť pri využití majetku štátu. Ako najrizikovejšie oblasti z pohľadu etiky vnímajú respondenti v štátnej správe oblasti verejného obstarávania, prijímania zamestnancov a kariérny rozvoj, ako aj prideľovanie dotácií, licencií a iných foriem podpory.

Z hľadiska rozvoja etiky v štátnej službe vnímajú štátni zamestnanci ako kľúčové, okrem prijatia etického kódexu, dobré nastavenie systému nahlasovania etických prešľapov, ochranu ľudí, ktorí porušenie etiky oznámia, ako aj zavedenie etických tréningov. Rozhodujúci vplyv na etické správanie sa zamestnancov má tiež podľa tretiny z nich príklad od ich nadriadených.

Rada avizuje, že chce v blízkej budúcnosti uskutočniť ďalší zber dát zameraný na celkové vnímanie fungovania štátnej služby z pohľadu štátnych zamestnancov. Údaje z dotazníka umožnia poznať stav štátnej služby na Slovensku a poslúžia ako základ pre správu, ktorú Rada pre štátnu službu predloží v apríli 2019 do národnej rady.

 “Teší nás, že sme získali cenný pohľad na štátnu správu. Radi by sme poďakovali všetkým štátnym zamestnancom, ktorí si našli čas a vyplnili dotazník. Výsledky sme premietli do návrhu etického kódexu, ktorý sme predložili Úradu vlády SR,” uviedol predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč.