Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

V máji sa uskutočnia zápisy detí do materských škôl

Zápisy detí do materských škôl sa uskutočnia v máji. ZDROJ: TASR/František Iván

SLOVENSKO – V máji sa uskutočnia zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2023 (vrátane), je predprimárne vzdelávanie povinné. Vyplýva to z usmernenia k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počet podaných žiadostí do materských škôl nie je obmedzený.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať i dieťa od dovŕšenia dvoch rokov. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 podávajú rodičia od 1. do 31. mája. Konkrétny termín a miesto podávania žiadostí zverejní riaditeľ materskej školy. Okrem toho tiež zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Rezort školstva upozorňuje, že nie je prípustné, aby materská škola trvala na predložení žiadosti len na formulári, ktorý si ona sama vytvorila. “Materská škola v rámci oznámenia o konkrétnom termíne a mieste podávania žiadostí môže požiadať zákonných zástupcov, že ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť,” spresnili z ministerstva školstva.

Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva. Urobiť tak môže aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. “Riaditeľ žiadnej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť podľa Správneho poriadku,” píše sa v usmernení.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými škôlkami sú len tie, ktoré sú zriadené obcou/mestom. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú.

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa najneskôr do 30. júna. Zároveň do 15. júla zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.