Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Zápisy do úvodných ročníkov v základných školách budú do konca júl

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Zápisy do úvodného ročníka v základných školách, ktoré budú zriadené od 1. septembra, sa uskutočnia do 30. júla. Vyplýva to z usmernenia k zriadeniu úvodného ročníka a k zápisu žiakov na školský rok 2023/2024, ktorý je zverejnený na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

“Cieľom zriadenia úvodného ročníka v základnej škole je znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a eliminovať ich prípadné opakovanie ročníka, podmienené aj ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,” uvádza sa v usmernení. Ide teda o jedno z opatrení na plnenie cieľov komponentu šesť plánu obnovy, ktorým je “zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky”.

Úvodný ročník môže byť zriadený v “bežnej” základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Absolvovanie úvodného ročníka sa považuje za plnenie povinnej školskej dochádzky, avšak nejde o prvý rok jej plnenia. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku “bežnej” základnej školy. V usmernení sa vysvetľuje, že oproti tomu prípravný ročník je zriadený v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní prípravného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v “bežnej” základnej škole.

Miesto a čas zápisu do úvodného ročníka určí zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak ide o školu zriadenú obcou, miesto a čas zápisu určí obec všeobecným záväzným nariadením. Riaditeľ školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí do úvodného ročníka. Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Prihlášku je možné podať v listinnej podobe alebo elektronicky. Vyžaduje sa na nej podpis zákonných zástupcov dieťaťa. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. augusta.