Domáce Ekonomika Spoločnosť Politika Domáca

Deti dostávajú žiadosti o zaslanie vlastnej nahej fotografie. Vláda schválila koncepciu, ktorá má zlepšiť ich ochranu na internete

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Ochrana detí v digitálnom priestore by sa mala zefektívniť. Okrem toho by sa mala zlepšiť spolupráca subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, zvýšiť kvalifikácia zamestnancov v tejto oblasti a rozšíriť preventívne aktivity zamerané na riziká používania komunikačných technológií. Počíta s tým Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore a akčný plán k tejto koncepcii na roky 2020 – 2021, ktorý v stredu schválila vláda. Na tvorbe materiálu sa podieľali viaceré ministerstvá.

 

Vzhľadom na rozšírenosť a dostupnosť internetu aj medzi maloletými sa materiál zaoberá rizikami digitálneho priestoru. “V záujme zdravého psychického, fyzického a morálneho vývinu detí a ich ochrany v digitálnom priestore je potrebné podporovať efektívne opatrenia v oblasti prevencie, zvyšovania povedomia, potláčania počítačovej kriminality, vzdelávania, opatrenia v inštitucionálnej oblasti, spoluprácu a koordináciu medzi dotknutými subjektmi,” konštatuje rezort práce, ktorý koncepciu predložil na vládu.

Na Slovensku až 30 % detí vo veku od 11 do 18 rokov dostáva napríklad žiadosť o zaslanie vlastnej nahej fotografie. Aktívny self sexting vo forme odosielania vlastných fotografií zobrazujúcich úplnú alebo čiastočnú nahotu realizuje na Slovensku 16 % maloletých od 11 do 18 rokov. Okrem toho sú deti napríklad vystavované kyberšikane, prenasledovaniu, ale aj rôznym formám neznášanlivosti, manipulácie, dezinformácie, či navádzané k rôznym závislostiam.

Na Slovensku až 30 % detí vo veku od 11 do 18 rokov dostáva napríklad žiadosť o zaslanie vlastnej nahej fotografie. Zdroj: pixabay.com

V materiáli schválenom vládou sa uvádza, že na Slovensku sa realizujú v súčasnosti už viaceré opatrenia, ktoré majú týmto praktikám zabrániť. Potrebné je však prijať ešte ďalšie kroky. Víziou koncepcie je vytvorenie trvalo udržateľného, komplexného, národného, koordinovaného prístupu ochrany detí v digitálnom priestore s jasne vymedzenými kompetenciami, primeranou personálnou, finančnou a dotačnou podporou.

Prioritou číslo jeden má byť prevencia. Tá sa má podporovať vo formálnom a neformálnom vzdelávaní detí a žiakov. Okrem toho sa majú podporiť digitálne služby a obsahy, ktoré pomáhajú vytvárať dôveryhodnejší a bezpečnejší digitálny priestor.

Druhou prioritou je intervencia. V rámci nej sa má komplexne adekvátne reagovať na nebezpečenstvo, ktorému deti v digitálnom prostredí čelia. Cieľom je zvýšiť efektívnosť a úspešnosť riešenia prípadov ohrozenia detí v digitálnom priestore, predovšetkým v rámci legislatívy, exekutívy a jurisdikcie. Tiež sa má zvýšiť úspešnosť vyhľadávania a odstraňovania webových obsahov šíriacich detskú pornografiu a iné nebezpečné obsahy.

Treťou prioritou má byť následná starostlivosť, ktorá má pomôcť obetiam v digitálnom prostredí. V rámci nej sa má napríklad zabezpečiť adekvátna prevýchova pre páchateľov trestných činov, ktoré zahŕňajú zneužívanie detí v digitálnom priestore.

Prioritou číslo jeden má byť prevencia, druhou je intervencia. Zdroj: pixabay