Domáce

Nová vyhláška upraví volebné výdavky

BRATISLAVA – Členovia okrskových a miestnych volebných komisií a zapisovatelia volebných komisií by mali dostať za jeden deň práce počas volieb odmenu 77 percent z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby pripadajúce na jeden pracovný deň. V súčasnosti je priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve na úrovni približne 850 eur.

“Odmena sa vyplatí, ak člen a zapisovateľ volebnej komisie v deň konania volieb nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu,” uvádza sa to v návrhu novej vyhlášky Ministerstva vnútra (MV) SR o výdavkoch spojených s voľbami. Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do stredy 2. septembra. Návrh vyhlášky upravuje výdavky spojené so všetkými voľbami na Slovensku, s ľudovým hlasovaním o odvolaní prezidenta SR a s vykonaním celoslovenského referenda.

Výška odmeny sa navrhuje v nadväznosti na prijatú novelu zákona o dani z príjmov, podľa ktorej budú od 1. januára 2016 oslobodené od dane z príjmov odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu a člena a zapisovateľa komisie pre referendum. Zároveň sa z týchto príjmov nebudú platiť odvody do zdravotných poisťovní. “Toto opatrenie bolo prijaté z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti zamestnancov obcí, ktorí vykonávali odvodové povinnosti a prihlasovanie do zdravotných poisťovní členov a zapisovateľov miestnych a okrskových volebných komisií. Členovia a zapisovatelia miestnych a okrskových volebných komisií vykonávajú svoju činnosť len počas výkonu volieb a len jeden deň,” zdôvodňuje v návrhu MV SR. “Odmenu členovi okrskovej a miestnej volebnej komisie vypláca príslušná obec. Zapisovateľovi volebnej komisie vypláca odmenu orgán, ktorý zabezpečuje činnosť príslušnej volebnej komisie. Odmena sa vyplatí do 30 dní po vykonaní volieb,” píše okrem iného ministerstvo vnútra v osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu vyhlášky.

Nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane, začali platiť 1. júla. Konkrétne ide o dva nové zákony – o podmienkach výkonu volebného práva a o volebnej kampani a súvisiacu novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach. Zákony predložené MV SR schválil parlament v máji 2014 po niekoľkomesačnej diskusii s opozíciou a tretím sektorom. Ich prijatie ocenila Skupina štátov proti korupcii (GRECO) pri Rade Európy, SR tak prestalo byť monitorované za neplnenie odporúčaní v oblasti transparentnosti financovania politických strán. Prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novými pravidlami, budú budúcoročné parlamentné voľby. Nová legislatíva upravuje pravidlá pre voľby do Národnej rady SR, Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí a spôsob vykonania referenda. V súčasnosti sú jednotlivé druhy volieb a referenda upravené v šiestich samostatných zákonoch.

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí vznik Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá je nezávislým orgánom na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Nahradí Ústrednú volebnú komisiu, ktorá sa doteraz kreovala pre každé voľby. Členovia novovzniknutej štátnej komisie pre voľby zložili sľub v utorok 25. augusta. Ako však povedal po zložení sľubu predseda NR SR Peter Pellegrini, už sa pripravuje posilnenie kompetencií komisie, aby mohla vysvetľovať zákon.

Zákon o volebnej kampani zjednotil lehotu volebného moratória na 48 hodín pred dňom konania volieb. Určil tiež strop výdavkov na kampaň pre všetky druhy volieb ako aj inštitút osobitných transparentných účtov, z ktorých sa bude financovať kampaň. Zavádza tiež nové kontrolné mechanizmy a sankcie za porušenie zákona o volebnej kampani. Upravuje sa aj samotné hlasovanie, po novom sa bude už iba “krúžkovať.”