Ostatné

KDH chce pre obce právomoc zakázať reklamy na alkohol

BRATISLAVA – Zvýšiť ochranu občanov pred nebezpečenstvom alkoholizmu ako aj všetkých nežiaducich javov plynúcich z požívania alkoholických nápojov a eliminovať vplyv týchto nápojov na deti a mládež má za cieľ novela zákona o reklame, ktorú v závere 10. dňa 58. schôdze prerokoval parlament. Návrh predložili poslanci za KDH Pavol Abrhan a Marián Radošovský. Novelou dávajú obciam právo obmedziť alebo zakázať umiestňovanie reklamy na alkoholické nápoje na reklamných stavbách vo svojom územnom obvode alebo časti svojho územného obvodu.

„Pôjde napríklad o možnosť zakázať alebo obmedziť umiestňovanie reklamy alkoholických nápojov na reklamných stavbách v okolí škôl a školských zariadení, pretože je aj úlohou obce chrániť deti a mládež pred možnými negatívnymi vplyvmi takejto reklamy,“ vysvetľujú poslanci. Poslanci za KDH týmto posilňujú postavenie obce vo vzťahu k ochrane obyvateľov, keď k už existujúcej možnosti obce obmedziť požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách pridávajú i možnosť obmedzenia alebo zákazu reklamy takýchto nápojov na reklamných stavbách v obci. „Vzhľadom na to, že alkoholizmus je negatívnym prvkom v spoločnosti, je potrebné neustále prijímať opatrenia, ktoré nielen riešia problém samotného alkoholizmu, ale mu aj vo výraznom predstihu predchádzajú, teda pôsobia preventívne,“ uzatvárajú kresťanskí demokrati.